Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Економіка виробництва. Задачі

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-13

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 14.4.2024

         Задача №1 Загальне виробництво макаронних виробів у регіоні у звітному році дорівнювало 9800т, у тому числі фабрика «Мрія» - 840 т (продаж у регіоні). Експорт виробів із регіону у тому числі ж періоді становив 420т, обсяг завезення зі сторони (у тому числі імпорт) – 370 т. Прогнозований індекс зміни доходів населення регіону очікується на рівні 120%. Еластичність попиту на макаронні вироби за доходом -07.

Визначить фактичну ринкову частку фабрики «Мрія» і плановий обсяг поставок при умові її збільшення на 1%.

Розв’язок:

1) Місткість ринку в звіт. періоді = 9800-420+370=9750 (т)

2) Частка ринку фабр. = (840/9750)*100% = 8,6%

3) Місткість ринку в планов. періоді. = (20%*0,7*9750)+9750= 11115 (т)

4) Плановий обсяг поставок при збільшенні ринкової частки на 1% = 11 115*(8,6%+1%)= 1067,04 (т)

Відповідь: фактична ринкова частка фабрики = 8,6%, плановий обсяг поставок при збільшенні ринкової ставки на 1% становитиме 1067,04 т.

Задача №2Середня ринкова ціна прод-ї, на виготовленні якої спеціалізується п-во, складає 15 грн/шт.. Ціна реалізації цієї прод/ї за держзамовленням (пропозиція держоргану) – 12 грн./шт.. Сума дотації з держбюджету при обсязі випуску 240 тис. шт. може становити 600 тис. грн..

Визначити доцільність виконання п-вом держзамовлення. Розглянути рішення за наступних умов: 1) попит на продукцію є сталим; 2) попит зростатиме; 3) попит буде знижуватися. Як вплине на рішення щодо виконання держзамовлення форма власності п/п (державна, приватна)?

Розв’язок:

1) за умов, коли попит на прод-ю є сталим п-ву не вигідно виконувати держзамовлення, оскільки воно втратить 120 000грн.

(15*240 000)-(12*240 000+600 000)=120 000 грн.

2) За умов зростаючого попиту відбудеться зростання ринкової ціни, а отже і прибутку п-ва, якщо воно буде продавати прод-ю за цією ціною. Звідси переходити на держзамовлення п-ву недоцільно.

3) Середня ціна = (12+15)/2 = 13,5 (грн./шт.)

Якщо попит буде знижуватись необхідно приймати до уваги результати порівняння і якщо ціна складе не менше 13,5 грн., то п-ву всеодно переходити на держзамовлення чи залишитись на ринкових цінах (як варіант впевненості і більшої стабільності за такої умови, коли ціна не менше 13,5 грн. – п-ву слід обрати держзамовлення).

Якщо п-во державної форми власності – воно повинно обов’язково виконати держзамовлення, якщо приватне – не обов’язково (хоча розміри п-ва впливають на можливість виконання держзамовлення).

Задача №3 Плановий річний обсяг поставок продукції за держзамовленням – 170 тис. шт., за договорами поставок – 465 тис. шт.. Одержано відмов від покупців на продукція, яка була попередньо оговорена у договорах поставки, в розмірі 25 тис. шт.. Запаси продукції на складі п/п на початок планового року – 18 тис. шт., на кінець – 13 тис. шт.. Кількість робочих днів за кварталами планового року: І – 63, ІІ – 62, ІІІ – 61, ІV – 64. Визначить річний та квартальні обсяги в-ва продукції для п/п. Розв’язок:

1) Ов = Вц + До - Відмови – З п.р – Зк.р = 170+465 – 25 – 18+13= 605 тис. шт..

2) Випуск одноденний = 605 тис. / (63+62+61+64)= 2420 (шт..)

3) Обсяг в-ва за кварталами:

І: 63*2420=152 460 (шт..)

ІІ: 62*2420=150 040 (шт..)

ІІІ: 61*2420 = 1470620 (шт..)

ІV: 64*2420=154880 (шт..)

 Задача №4 За результатами інвентаризації на 15 жовтня звітного року залишок готової продукції на складі становив 148 виробів А і 96 виробів Б. Одноденний випуск у  ІV кварталі звітного року дорівнює 35 виробів А і 20 виробів Б.

Поставка прод-ї до кінця звітного року повинна дорівнювати:

- до кінця жовтня -  405 виробів А і 203 виробів Б;

- у листопаді - 650 виробів А і 380 виробів Б;

- у грудні - 770 виробів А і 430 виробів Б;

- борг за попередні 9 місяців - 84 виробів А і 57 виробів Б.

Сітка робочих днів у ІV кварталі звітного року: жовтень – 23 (у т.ч. з 15.10 -12 днів), листопад – 19, грудень – 22.

Сплануйте очікуваний розмір залишків виробів А і Б на складі готової продукції на початок планового року (в штуках і днях зберігання).

Розв’язок:

Зп.р. = Зд.с. + Воч. – Поч.. 1) Очікуваний розмір залишків готової продукції А на поч.. року  148+(12+19+22)*35-405-650-770-84 = 94 шт.

В днях = ГП на поч../ Випуск одноденний = 94/35= 2,7 = 3 (дні).

2) Для виробу Б: 96+(12+19+22)*20-203-380-430-57=86;

В днях=86/20=5 днів

Задача №5 Випуск продукції в ІV кварталі звітного року склав 48 350 шт. У відповідності з договорами поставок у ІV кварталі планового року випуск може збільшитись на 3,5%. З досвіду минулих років норма зберігання готової продукції (в днях) містить час на: комплектування продукції – 0,5; маркування і пакування – 0,4; оформлення документів – 0,2; навантажування – 0,1. Розрахуйте нормативний залишок готової продукції на складі на кінець планового року при умові, якщо комплектування продукції буде здійснюватися у випускаючих цехах.

Розв’язок:

З к.р. = В одн.і * Нзбі

В од. = (48350*0,035+48350)/90=556,03=556 (шт.)

Н зб. = 0,4+0,2+0,1=0,7

З к.р. = 0,7*556=389,2=389 (шт.)

Задача №6 П/п на пл.. рік мало портфель замовлень, що забезп. його збут 100 тис. шт.. прод. за ціною 300 грн./шт.. С/в виробу наве у табл...

Статті витрат

Сума витрат

на одиницю прод., грн

на випуск, тис. грн..

Матеріали

20

Оплата праці

70

Непрямі витрати: у т.ч.          – змінні

               - постійні

х

1300

У процесі остаточних уточнень виявилося, що обсяг становить 70% запланованої кількості виробів. Менеджери п/п знайшли замовника, який згоден купити 15 тис. шт.. за ціною 240 грн. У цьому випадку п/п – виробник мусить додатково затратити на конструкторську підготовку цієї партії виробів 200 тис. грн..

Завдання: 1) порівняйте результати діяльності п/п за умов, якщо: а) план збуту станов би 100% вихідного; б) план збуту становив би 70% вихідного; в) при обсязі збуту на рівні 70% запланованого і додатковому замовленні; 2) зробіть висновки про доцільність прийняття додаткового замовлення; 3) результати обчислень подайте в табличному вигляді як порівняння 3-х варіантів плану збуту.

Розв’язок:

1) А) план збуту 100%

Прибуток = вал. вир. – с/в = (100000*300)-(100 000*(20+70) +130000) = 30 млн. – 10,3 млн. = 19,7 (млн.. грн..)

Б)  план збуту = 70%

Прибуток = (100 тис.*0,7*300)-(100*0,7*(20+70)+1300) = 21000 тис. – 7,6 тис. = 13 400 (тис. грн.)

В) Обсяг збуту = 70% запланованого + додаткове замовлення:

Прибуток (70%) = 13 400 (тис. грн..)

Прибуток від додаткового замовлення + Прибуток (70%)= (100тис.*0,7*300+15*240)-(100тис.*0,7*(20+70)+15*(20+70)+ 1300 +200) = 15450 тис. грн..

2) У зв’язку з тим, що додаткове замовлення дає приріст прибутку в 750 тис. грн., додаткове замовлення в цьому випадку є доцільним (якщо обсяг збуту не перевищує 70%).

3) Порівняння 3-х варіантів плану збуту:

Вар.

Обсяг збуту, тис. грн..

Заг. сума витрат, тис. грн..

Обсяг прибутку, тис. грн..

І

30000

10300

19700

ІІ

21000

7600

13400

ІІІ

24600

9150

15450

 Задача №7 П/п, що складається з ливарного, механічного та складального цехів, які працюють в єдиному технологічному ланцюгу, працює 260 днів на рік. Плановий випуск п/п становить 2 тис. машино – комплектів. У складальному цеху цикл одного машино – комплекту у попередньому періоді становив 5 робочих днів. У плановому році цикл буде скорочено на 1,5 дні. Фактичний заділ у складальному цеху становить 38 машино – комплектів. Механічний та ливарний цехи відправляють також свою продукцію стороннім споживачам відповідно у розмірах (у перерахунку на машино – комплекти): 40 і 20 шт. Планом передбачається заділ у ливарному цеху збільшити на 15 шт., у механічному – зменшити на 10 шт. розрахуйте річну програму запуску для ливарного цеху.

Розв’язок:

Ливарний       Механічний     Складальний

1) Випуск із складу цеху:

В = 2 тис. шт..

Запуск у склад. цеху: З = Випуск +Брак + (Зн - Зф)

Зн. = Водн.+Кд = (5-1,5)*2000/260 = 27 шт.

З скл. = 2000+0+(27-38)= 1989 (шт.)

2) а) випуск з механічного.

В мех. = 1989+40=2029 (шт.)

Б) запуск в механічному цеху:

З = 2029-10=2019 (шт.)

3) Випуск з ливарного цеху: В = 2019+20=2039 (шт.)

Запуск=2039+15=2054 (шт.)

Задача №8 У плановому році завод має випустити наступні вироби: А – 400 шт., Б – 300 шт., В – 100 шт., Г – 500 шт. за цінами, що відповідно по виробам становлять 1200,1500,700,1800 грн. Планова с/в виробів становитиме А – 1140, Б – 1400, В – 670,  Г – 1700 грн. На початок планового року НЗВ за плановою с/в очікується на рівні : А-24, Б-35, В-1,5; Г-30 тис. грн.. У ІV кварталі планового року випуск продукції планується збільшити на 10%.

Виробничий цикл виготовлення виробів становить: А-30; Б-45; В-15; Г-20днів. Середній коефіцієнт зростання витрат у НЗВ – 0,6.

Визначить обсяг валової продукції та її приріст у плановому році, якщо у базовому році валова продукція дорівнювала 1 750 тис. грн..

Розв’язок:

ВП = ТП + НЗВ к.р. – НЗВ п.р. + Зк.р. н.ф. + Зп.. р. н.ф. + Зк.р. і.з + Зп.р. і.з.

                 n

НЗВ к.р. =∑ В одні * Тці * Свирі * Нзві

                 і=1

1) ТП = 400*1200+300*1500+100*700+500*180= 1,9 млн. грн..

2) НЗВ п.р. = 24000+35000+1500+30000= 90,5 тис. грн..

3) НЗВ к.р. = (400/360*30*1140+300/360*45*1400+100/360*15*670 + 500/360*20*1700)*0,6 = 84308,22 = 84308 грн.

4) ВП = 1,9 млн + 84308 – 90,5 тис. = 1894 тис. грн..

5) приріст ВП = (1894тис./1750тис*100%) – 100% = 8,23%.

 Задача № 9.Розрахуйте на плановий рік обсяги товарної, валової, реалізованої і чистої продукції за даними таблиці.

Пл..обсяг вип.-ку, шт..

Опт. ціна од., тис. грн.

Сума, тис. грн..

Почрок

Кін рок

Готові вироби:

А

Б

В

Послуги виробничого характеру на сторону

Напівфабрикати разом, у т.ч. для власного споживання

Залишок НЗВ

Залишок запчастин власного в-ва

Залишок готової нереалізованої прод-ї на складі виробника

Залишок готової відвантаженої прод-ї, термін оплати якої не настав

Матеріальні витрати

Амортизаційні відрахування

400

1100

5000

Х

Х

Х

Х

Х

8,1

9,5

3,3

6800

8170

3920

4380

5150

410

260

171

135

215

295

154

142

Розв’язок:

ТП = Q пл.. * Ц = 400*8,1+1100*9,5+5000*3,3+

6800+(8170-3920) = 3240+10450+16500= 41240 тис. грн..

ВП = ТП +НЗВкр – НЗВпр- Зп.р. нф + Зк.р.нф – Зп.р. і.з + Зк.р.і.з

41240+3920+215-410+295-260 = 4500 тис. грн..

РП = ТП + (ГП п.р. – ГП к.р.) + (П п.р. – П к.р.)

41240+(171-151)+(135-142)= 41250 (тис. грн..)

ЧП = ТП – (М+А) = 41240-(4380+5150)= 31710 тис. грн..

Задача № 10 Визначить залишок НЗВ на кінець планового року для умов одиничного в-ва за даними наступної таблиці.

Показники

Виріб А

Виріб Б

1. Кіл-ть виробів, що одночасно запускаються у в-во у план. році, шт..

2

4

2. Виробнича с/в виробу, тис. грн..

10

25

3. Тривалість виробничого циклу, місяці.

6

4

4. Строк запуску виробу у в-во

1 жовтня

1 грудня

Розв’язок:

           n

НЗВ = ∑ С вирі * Кni

                  і=1

Кni = Тці к.р./Тці заг.

НЗВ = 2*10*3/6 + 4*25*1/4 = 10 + 25 = 35 тис. грн..

Задача № 11. Визначить зміну залишків НЗВ по машині в цілому за квітень місяць.

Вузли машини

Вартість вузла, тис.

% технічної готовності

на 01.04

на 01.05

А

Б

В

Г

14

52

23

27

45

95

0

10

80

100

20

30

Розв’язок:

∆ НЗВ = (80-45)*14+(0-95)*52+(20-0)*23+(30-10)*27= -34,50 тис. грн..

Задача№11а Розрахуйте залишок НЗВ на кінець планового періоду в оптових цінах.

А

Б

В

1.Середньомісячний випуск продукції, в період слідуючий за плановим, шт..

24

15

8

2. тривалість виробничого циклу, дні

46

50

60

3.планова повна собівартість виробів, млн..грн./шт.

16

25

40

4.вартість основних матеріалів в собівартості виробів, млн..грн.

8

7

12

5. норматив рентабельності продукції ,%

25

20

30

НЗВк.р.=∑Ві*Тці*Свирі*Кзві

Кзв=(1+Пматер.)/2    

КзвА=(1+8/16)/2=0,75

КзвБ=(1+7/25)/2=0,64

КзвВ=(1+12/40)/2=0,65

Воднод.А=24/30=0,8

Воднод.Б=15/30=0,5

Воднод.В=8/30=0,27

Нрент-ті=(Ц-С)/С   Ц=Нрент-ті*С+С=С(1+Рент-ті)

Цопт.А=(0,25+1)*16=20грн.

Цопт.Б=(0,2+1)*25=30

Цопт.В=(0,3+1)*40=52

НЗВк.р.А=0,8*46*20*0,75=552млн.грн.

НЗВк.р.Б=0,5*50*30*0,64=480

НЗВк.р.В=0,27*60*52*0,65=547,56

∑=1579,56млн.грн.

 Задача №12

Діяльність п/п за рік характеризується за даними таблиці (млн. грн)

Показники

Базовий рік

Звітний рік

План

Факт

1. Випуск готових виробів

2. В-во напівфабрикатів на сторону

3. Обсяг виконаних робіт і послуг промислового хар-ру на сторону

4. Залишки ТП на складах п/п:

- на початок року

- на кінець року

5. Кошти, отримані на поч.. планового року від споживачів за відвантажену, але не оплачену ними прод-ю в кінці базового року.

6. Вартість прод-ї, відвантаженої споживачам, але не оплаченої ними в кінці планового періоду.

3425

900

215

45

62

57

35

3470

815

230

50

60

45

45

3610

790

260

40

65

30

40

Проаналізуйте виконання п/п плану по товарній і реалізованій продукції за рік. Оцініть виконання плану за асортиментом (структурою товарної продукції), а також дію факторів зміни обсягу реалізації продукції.

Розв’язок:

1) ТП баз. = 3425+900+215=4540 млн. грн..

РП баз. = 4540+45-60+57-35 = 4545 млн. грн..

2) ТП звіт. факт = 3610+790+260=4660 млн. грн..

РП звіт. факт. = 4660+40-65+30-40 = 4625 млн. грн..

ТП звіт. план = 3470+815+230=4515 млн. грн..

РП звіт. план = 4515+50-60+45-45=4505 млн. грн..

3) % виконання плану по ТП та РП в звіт. році

ТП = 4660/4515*100 = 103,3%

РП = 4625/4505*100 = 102,7%

4) % виконання плану за рік:

ТП = 4660/4540*100 = 102,6

РП = 4625/4545*100 = 101,8%

5) % виконання плану за структурою ТП:

(3470+790+230)/4515*100=99,4%

6) Дія факторів зміни обсягу реалізації продукції.

Показники

План

Факт

Відхилення

1. Залишок ТП на поч.

50

40

-10

2. Випуск ТП

4515

4660

+145

3. Залишки ТП на кін.

60

65

+5

4. Відвантажена продукція за рік

4505

4635

+130

5. Залишок ГП відвантажена

45

30

-15

6. Вартість від вант., яка необх. на кін. план. року.

45

40

-5

7. Реалізована прод-я

4505

4625

+120

Висновок: план по реалізації продукції перевиконаний за рахунок перевиконання плану по товарній продукції  на 145 млн. грн..  Всі інші фактори несприятливо вплинули на виконання плану по реалізації продукції (залишки відвантажених товарі, вартість відвантаження, але неоплачена на кінець план. періоду), але для цих факторів комплекснована позитивна дією випуску товарів (ГП).

Задача № 13

Визначить економічну ефективність використання електрокару для механізації транспортних операції в цеху, якщо раніше на транспортуванні було зайнято 5 робітників на дві зміни. Середньомісячний заробіток кожного з транспортних робітників разом з відрахуванням складав 820 грн. З 1 січня в цеху має зявитися електрокар. Заробітна плата електрокарника з відрахуваннями – 1040 грн. на місяць. Вартість електрокара – 54215 грн., річна норма амортизації – 10% (прямолінійний метод нарахування амортизації). Витрати на ремонт та обслуговування – 7% вартості електрокара. На кожну зарядку акумулятора витрачається 2 кВт-год. електроенергії, тариф за 1 кВт-год.  – 0,38 грн. Зарядка проводиться 250 раз на рік. Річні витрати їдкого калію – 30 кг за ціною 135 грн/кг. Ен – 0,1.

Розв’язок:

Умовно – річна економія на поточних витратах:

∆Сур = (С1-С2)*Q2

С1 = 5*820*12= 49200 (грн..)

С2 = 1040*2*12 +0,1*54215+0,07*54215+2*0,38*250+30*135= 38416,55 (грн..)

∆Сур = 49200-38416,55= 10783,45 (грн..)>0 вигода у визнач. розмірі.

Річний економічний ефект

Ер = (В1-В2)*Q2 =∆Сур –Ен*Кдод.

10783,45 – 0,1*54215 = 5461,95  >0

Період окупності = Кдод. / ∆Сур = 5461,95/10783,45=5 років.

ПО норм. = 1/Ен = 1/0,1 = 10 років.

Відповідь: повернення коштів відбувається вдвічі швидше ніж по галузі, що свідчить про те, що впровадження електрокар є економічно ефективним, оскільки Ер >0, ∆Сур>0.

Задача №14.

Визначить умовно-річну економію та економію до кінця планового року від заміни литої заготовки штампованою, якщо с/в штампованої заготовки вище литої на 48,6 грн., а витрати на наступну механічну обробку скоротяться на 85,7 грн. Річна програма деталей 15 тис. ш. Процес штампування деталі впроваджується з 1 серпня планового року.

Розв’язок:

∆Сур = (С1-С2)*Q2

∆Сур = (85,7-48,6)*15000= 556 500 (грн..)

∆Ск.р. = ∆Сур *t/12 = 556 500*5/12 = 231 874,96 грн.

Задача № 15. На червень заплановано впровадити в механічному цеху автоматичну лінію обробки вала ротора електродвигуна верстата. Лінія компонується частково на базі діючого обладнання шляхом його оснащення автоматичними пристроями. При цьому вивільнюються 2 верстати з відновлювальною вартістю 705,2 тис. грн.., які будуть продані іншому заводу.

До впровадження лінії вали обробляють на потоковій лінії з невисоким рівнем механізації. Планом передбачається обсяг в-ва валів збільшити до 300 тис. шт.. на рік, що й забезпечує автоматична лінія; трудомісткість вала знижується на 0,15 нормо-годин. Подальше нарощування обсягу в-ва на базі потокової лінії потребує пропорційного збільшення вартості обл.-ня, виробничої площі під ним і витрат по експлуатації.

Основні показники на потоковій та автоматичній лініях подані в наступній таблиці.

Показники

Потокова лінія

Автоматична лінія

1. Обсяг в-ва валів, тис.  шт

2. Вартість обл.-ня, млн.. грн..

3. Площа під обл.-ня, м2

4. Вартість 1м2  площі, тис. грн..

5. Норма амортизації обл.-ня, %

6. Норма амортизації будівлі, %

7. Основна з/п виробничих робітників, грн../шт..

8. Основна з/п допоміжних робітників на річний випуск, тис. грн..

9. Додаткова з/п, %

10. Відрахування на соц. страхування, %

11. Поточний ремонт обл.-ня, догляд за ним, тис. грн..

12. Витрати на рушійну електроенергію, тис. грн../рік.

200

6,392

250

2,202

12,5

2,5

22,76

743,2

6

40

882

504,2

300

20,922

180

2,202

12,5

2,5

13,90

1107

6

40

2886

930

Нормативний коефіцієнт економічної ефективності – 0,15. необхідно визначити економічну ефективність впровадження автоматичної лінії, для чого розрахуйте економію на рік, до кінця року, річний економічний ефект і строк окупності додаткових капітальних вкладень.

Розв’язок:

Визначення витрат, які включаються до с/в виготовлення валів на потоковій та автоматичній лініях.

Показники

Потокова лінія

Автоматична лінія

1.Амортизація обл.-ня на од. прод

(6,392*0,125)/200= 3,995 грн

(20,922*0,125)/300 = 8,72 грн.

2.Амортизація будівель на од. прод

(250*2,202*0,025)/

200= 0,069 грн

(180*2,202*0,025)/ 300=0,033 грн.

3. З/п виробничих робітників з відрах. на 1 шт.

22,76*1,4*1,06= 33,78 грн.

13,90*1,4*1,06= 20,63 грн.

4. Основна з/п допоміжних роб. + відрах. на 1 шт.

743,2/200*1,06*1,4 = 5,51 грн.

1107/300*1,06*1,4 =5,48 грн.

5. Поточний ремонт обл.-ня на

882/200= 4,41 грн.

2886/300=9,62 грн.

6. Витрати на електроенергію на 1 прод.

504,2/200=2,52 грн.

930/300=3,1 грн.

Загальна сума витрат

50,28 грн.

47,58 грн.

1) Умовно – річна економія на рік:

∆Сур = (С1-С2)*Q2 = (50,28-47,58)*300 = 810 тис. грн.

2) Економія на поточних витратах до кінця року:

∆Ск.р. = ∆Сур *t/12 =810*7/12 = 472,5 грн.

3) Річний економічний ефект:

Ер = (В1-В2)* Q2                   Ві = Сі+Ен*Кі

Ер = ((С1 +Ен*К1) – (С2+Ен*К2))*Q2= [(С1-С2) – Ен*(К1-К2)]* Q2 = 810-0,15*(6392+250*2,202) – (20922+180*2,202)= [(50,28-47,58)-0,15*(6392+250*2,202)-(20922+180*2,202)]*300= 1346,4 тис. грн..

4) Строк окупності додаткових кап. вкладень:

ПО = К2/ ∆Сур = Кдод /  ∆Сур =


Задача № 16.

За планом оргтехзрозвитку п/п заміну застарілого обл.-ня передбачалося провести з 1 березня. Фактично заміна відбулася з 1 жовтня. Нове обл.-ня продуктивніше старого на 40%, чисельність зайнятих на ньому робітників 180 осіб, базовий виробіток кожного 97 400 грн., витрати на 1 грн. товарної продукції 95 коп., питома вага умовно-постійних витрат у с/в 32%.

Розрахуйте відносне зниження продуктивності праці, зниження випуску продукції, а також оцініть відносне подорожання товарної продукції за рахунок несвоєчасного проведення зазначеного оргтехзаходу.  

1). Вир. Базовий=97400

Вир. Пл.=2/12*97400+10/12*1,4*97400 = 129866,66

Вир. Факт=9/12*97400+97400*1,4*3/12 = 107140

ΔВ=(107140/129866,66)*100-100=-17,5%

2). Зниження виробітку на 1 робітника: 129866,66-107140=22726,66

Зниження виробітку всього =227226,66*180=4090798,8

3). Подорожчання продукції=4090798,8*0,95*0,32=1243602,8 грн

Задача № 17.

Вихідні дані для складання плану матеріально-технічного забезпечення п/п представленні у наступній таблиці.

Вироби

Плановий випуск, шт..

Норма витрат матеріалів на один виріб по звіту за попер. рік, кг

% зниження норми витрат матеріалів у плановому році

А

Б

В

400

600

530

150

100

210

3

4

6

Визначить: 1) планову норму витрат матеріалів на один виріб; 2) річну планову потребу в матеріалах на увесь випуск; 3) норматив запасу матеріалів в тоннах при нормі виробничого запасу 30 днів; 4) можливий додатковий випуск кожного виробу при умові економії матеріалів 1,5%.

Розв’язок:

1) Нв. Пл.. = 150*(1-0,03)= 145,5

                      100*(1-0,04)= 96

                      210*(1-0,06)= 197,4

2) Потр. річна = 145,5*400 = 58200

96*600= 57600

197,4*530=104622

Сума = 214422

3) Нз = 214422/360*30 днів = 17868,5кг.

4) дод. Випуск :

А: (58200*0,015)/145,5= 5,4 6 од.

Б: (57600*0,015)/96= 9 од.

В: (104622*0,015)/197,4= 7 од.

Задача №18.

За результатами оцінки двох альтернативних ситуацій оберіть ефективний варіант закупівлі п/п для забезпечення річного обсягу в-ва 200 тис. виробів. Можливі варіанти закупівлі матеріалу надані в наступній таблиці.

Варіант закупівлі

Норма витрат матеріалу на виріб, кг

Ціна матеріалу, рн../кг

Розмір транспортної партії, кг

Заготівельні витрати на партію, кг

1

15

59

300

2500

2

18

48

360

2300

Розвязок:

І вар. = 15*59*200+(200*15)/300*2500= 202 млн.

ІІ вар. = 18*48*200+(200*18)/360*2300= 195,8 млн.

Відповідь: найкращий варіант ІІ у нього найменші витрати при закупкі ресурсів.


Задача №19.

Для виконання планової виробничої програми п/п потрібно на рік 16 000 кг матеріалу ціною 1,2 тис. грн../кг. Витрати на складування становлять 10% вартості середньорічного виробничого запасу. Витрати на обслуговування закупок матеріалу в розрахунку на одну партію становлять 120 тис. грн..

Розрахуйте оптимальний партії закупки матеріалу, кількість та інтервал закупок з точки зору мінімізації загальних витрат п/п. Визначення оптимального розміру закупок виконати графічним та аналітичним способом.

Розвязок:

Q = √(2*m*o)/(k*r) = √(2*16000*120000)/(1,2*0,1) = 5657кг.

Кз = 16000/5657 = 2,32 = 3

Q = 16000/3 = 5333,3кг.

Показники

Кількість партій

1

2

3

4

1. Величина партії

16000

8000

5333

4000

2. Середньоріч. запас

8000

4000

2666,5

2000

3. Вартість середньоріч. зап. в грн..

9600

4800

3199,8

2400

4. Витрати на складування

960

480

319,9

240

5. Витрати на обслуговування

120 000

240 000

360 000

480 000

6. Загальні витрати

1080

720

679,98

120

Задача 20. В цеху встановлено 4 печі для нагріву заготовок. Операція нагріву триває 6 годин. Разове завантаження печі – 700 кг заготовок. Час простою 1-ї печі в ремонті за графіком ППР – 4 доби кожного місяця. 1 вересня розрахункового року одна з печей повинна бути ліквідована. Додатково будуть встановлені 2 печі: одна - 1 березня, друга – 1 червня.

Визначить потужність цеху за умови безперервного характеру виробництва.

Феф=(365-12*4)*24=7608

Кобср=4-1*(4/12)+1*(10/12)+1*(7/12)=5,08  - не округл

Пв= Кобср*(Феф/Тц)*Вс

Пв=5,08*7608/6*0,7 т =4509 т

Задача 21. Дільниця працює у 2 зміни 20 робочих днів на місяць. Втрати часу на ремонт верстатів складають 4%. Технологічний процес на обробку деталей та кількість обладнання наведені в наступній таблиці.

Операції

Штучний час, хвил.

Кількість обладнання на операції

  1.  Центрування
  2.  Обдирка
  3.  Чистове обточування
  4.  Розточування
  5.  Підрізка дна
  6.  Проточка канавки

1,4

4

2

2,6

1,8

3,7

2

4

2

2

3

3

Визначить виробничу потужність дільниці на місяць, а також коефіцієнти завантаження обладнання по групам і середньому по дільниці.

Феф=20*2*8(1-(4/100))*60=18432 хв

Вузьке місце= max{ti/Ci}

Вузьке місце= max{1,4/2;4/4;2/2;2,6/2;1,8/3;3,7/3}

Вузьке місце – розточування дільниці

Пв=2*(18432/2,6)=14178

Задача №22

Задача 3. Цех обладнано 5 пресами продуктивністю 50 виробів на годину. За планом передбачається встановити 2 нових преса продуктивністю 80 виробів на годину: перший – 1 липня, другий – 1 жовтня. Для звільнення площі один прес буде демонтовано 1 червня, другий – 1 вересня. Ефективний фонд робочого часу одного пресу на рік становить 5 тисяч годин.

Складіть баланс виробничої потужності і обґрунтуйте можливість випуску 1300 тис. виробів.

ВПпр=5*50*5=1250 тис. шт.

ВПкр=(5*50+2*80-2*50)*2=1550 тис. шт.

Пвср=(5*50+1*80*(6/12)+1*80*(3/12)-50*(7/12)-50*4/12))*5=1320,83 тис. грн.

5. Вп=1300 ти. Виробів

6. Коеф. Вик. С.р. пот=1300/1320,83

Види продукції

Одиниця виміру

Пв на початок року

Зміна Пву плановому році

Виробнича потужність на кінецьроку

Середньорічна потужність

Випуск продукції

Використання Вп сер річн.

Збільшення усього

Введення в дію нових і розширення діючих

Зменшення усього

Вибуття обладнання

А

тис.

шт

1250

800

800

500

500

1550

1321

1300

98,4


Задача №23

Задача 4. Річна виробнича програма по виробам: А – 300 шт., Б – 2500 шт. Трудомісткість у нормо – годинах на одиницю виробів, а також загальний час на виготовлення запчастин по видам робіт наведені в наступній таблиці.

Вироби

Роботи

Токарні

Фрезерні

Свердлу-вальні

Револьверні

Стру-гальні

Карусель-ні

А

Б

Запчастини

15

10

300

14,3

6,8

500

7,1

0,9

1100

-

3,3

750

11,0

6,0

400

10,2

5,0

200

Обладнання працює 250 днів на рік у 2 зміни по 8 годин. У токарній групі 5 верстатів, у револьверній – 2, у фрезерній і стругальній – по 3, у свердлувальній і карусельній – по 4. Втрати часу на ремонт по кожній групі обладнання в середньому дорівнюють 5%. Середній коефіцієнт виконання норм виробітку – 1,3.

Розрахуйте завантаження, пропускну спроможність та коефіцієнти завантаження обладнання, визначить широкі та вузькі місця. Побудуйте графік завантаження обладнання.

1. Феф=250*2*8*(1-0,05)=3800 год/рік

2. 1,Пропускна спроможність =К обл..*Феф

2,Завантаж. Обл.. =(∑Трудом*Вир. Прогр.)/К вик. Прогр.

3,Коеф. Завантаж. = Завант./роп. Спром

Показники

Роботи

Токарні

Фрезерні

Свердлу-вальні

Револьверні

Стру-гальні

Карусель-ні

1

2

3

19000

22923,1

1,206

114000

616762

1,47

15204215,4

0,28

7606923,1

3,3

0,91

114000

14385

1,26

15200

12123

0,798

Вузькі місця – Кзав>1

Широкі місця – Кзав<1

 Задача №24

Задача 5. У цеху працює 3 печі. Виробництво безперервне. Простій по графіку – 250 годин на рік (в розрахунку на 1 піч), фактичний простій – 307 годин. Планово-розрахункове та фактичне годинне завантаження печі – 80 м3 сировини. Плановий вихід продукції – 91%, фактичний – 90%.

Визначить виробничу потужність пічного цеху, коефіцієнти екстенсивного і інтенсивного використання печей та використання потужності. Плановий випуск прийняти на рівні 95% виробничої потужності.

Фефпл.= 365*24-250=8875 год

Феффакт=365*24-307=8818 год

Пвпл.=80*0,91*8875*3=1938300 м3

Пвфакт.=80*0,90*8818*3=1904688 м3

Печей:

К екст=Факт/Феф=8818/8875=0,99 – наявність простоїв

К інт=(1904688/8818)/(1938300*0,95/8875)=1,04 – перевантаження обладнання

Пот:

К екст=Факт/Феф=8818/8875=0,99 – наявність простоїв

К інт=(1904688/8818)/(1938300/8875)=0,989 – резерв вир. Пот.

Задача № 25

Задача 1. У цеху за звітній рік випущено 160 000 виробів при середньообліковій  чисельності працюючих осіб 400 осіб. У плановому році передбачається подвоїти випуск виробів і збільшити чисельність працюючих осіб на 120 осіб. Визначить середньорічний рівень продуктивності праці і його динаміку у плановому періоді.

ПП у звітному році = 160 000/400 = 400 виробів/особу

ПП у плановому році = (160 000*2)/(400+120)=616 виробів/особу

(616-400)/400*100=54%

Отже у звітному році відбулося збільшення продуктивності праці на 54% за рахунок збільшення випуску виробів.

Задача №26

Задача 2. Виробниче завдання для дільниці на місяць встановлено 300 комплектів проти 280 у минулому місяці. Умови виконання робіт у звітному місяці і планові нормативи подані в таблиці.

Показники

Звіт

План

1. Трудомісткість одного комплекту, нормо – год.

185

172

2. Середня тривалість робочого дня, год.

7,6

7,8

3. Число робочих днів у місяці

21

22

4. Число допоміжних робітників, % до основних

40

43

Визначить виробіток одного робітника у нормо-годинах, а також запланований відсоток зростання продуктивності праці

Потреба у робітниках:

У звітному році = (280*185)/(7,6*21)*1,4=45,43=46 (робітників)

У плановому році = (300*172)/(7,8*22)*1,43=430 (робітників)

Виробіток:

У звітному році = (280*185)/46=112,6 (нормо – годин)

У плановому році = (300*172)/430 = 120 (нормо – годин)

Запланований відсоток зростання продуктивності праці = (120/112,6 *100)-100=6,57%

З 11.

Задача 5.

Проаналізуйте виконання плану по продуктивності праці за даними таблиці

Показники

Базовий рік

Звітній рік

План

Факт

% вик. плану

ТП, тис. грн..

65960

77350

79 400

102,65

Чис.працюючих  разом,

1030

1000

1020

102

у т. ч. робітників, осіб

833

800

820

102,5

ПП працівників, грн

100,64

ПП робітників, грн

100,15

Поясніть відмінність в динаміці показників продуктивності праці робітників і працівників.

План по продуктивності праці було перевиконано працівниками – на 0,64%, робітниками – на 0,15. У звітному році в порівнянні з базовим продуктивність праці працівників зросла на 21,56% в той час як, ПП робітників зросла на 22,28%, відмінність в динаміці показників ПП має місце через те, що чисельність робітників зменшується більшими темпами, ніж чисельність працівників.

З11.

Задача 7. З використанням методу ланцюгових підстановок визначить вплив на виконання плану випуску трудових факторів, зазначених у таблиці.

Показники

План

Факт

Чисельність робітників, осіб

100

120

Кількість робочих днів на одного робітника, днів/рік

230

228

Тривалість робочої зміни, год.

7,85

7,75

Годинний виробіток, грн

40

50

Випуск = Годинний виробіток*Трив.зміни*К-ть роб. Днів*Чис. робітників

1)100*230*7,85*40=7 222 000 (грн.)

2)120*230*7,85*40=8 666 400(грн.)

3)120*228*7,85*40=8 591 040 (грн.)

4)120*228*7,75*40=84 816 009 (грн.)

5) 120*228*7,75*50=10 602 000 (грн.)

+1 444 400 (2-1)

-75 360 (3-2)

-109 440 (4-3)

+2 120 400 (5-4)

+3 380 000

Випуск зріс на 3 380 000 грн. за рахунок: 1) – збільшення чисельності робітників на 20 (120–100=100) осіб спричинило збільшення випуску на 1 444 400 грн., 2) – збільшення годинного виробітку на 10 грн. (50-40=10), спричинило збільшення випуску на 2 120 400 грн.

Фактори, що спричинили зменшення величини випуску були:

1) – зменшення робочих днів на 2 дні (228-230=-2) спричинило зменшення  випуску на 75 360 грн.; 2) – зменшення тривалості робочого дня на 0,1 (7,75-7,85=-0,1) спричинило зменшення випуску на 109 440 грн.

Підвищення даних факторів є резервом підвищення випуску продукції. Причини факторів, які спричиняють зменшення випуску продукції – простої, прогули цілодобового і змінного характеру.

З11

Задача  8. Планова чисельність робітників на підприємстві 2486 осіб, фактична середньо облікова – 2498 осіб. План по випуску перевиконано на 7 %. Частка основних робітників становить 35%. Визначить абсолютне і відносне відхилення фактичної чисельності від планової.

Показник, осіб

План

Факт

Абсол. відх+,-

Чис. роб-ків, всього

2486

2498

12

Осн. роб-ки (35%)

870

874

4

Допоміжні роб-ки

1616

1624

8

Відносне  відхилення = 2498-(2486*0,35*1,07)-2486*0,65=(49 чоловік).

З урахуванням збільшення обсягу в-ва необхідно було залучити 49 осіб, отже відбулася економія.

З11

Задача 10.

Плановий ФОП підприємства – 5 855 тис. грн., фактичний – 6 250 тис. грн. Чисельність працівників за планом – 470, за фактом – 500 осіб. Розподіліть перевитрачання ФОП за основними причинами (зміна середньої заробітної плати і чисельності працівників).

Показники

План

Факт

Абсол. відхил.

1.ФОП, тис. грн.

5 855

6 250

+395

2. Чис. прац. осіб

470

500

+30

3. Середня з/п, тис. грн.

12,457

12,5

+0,043

ФОП

1) 470*12,475=5 855 (тис. грн.)

2) 500 *12,475=6 228,5 (тис. грн.)

3)500*12,5=6 250 (тис. грн.)

+ 373,5(2-1)

+21,5(3-2)

Відбулося перевитрачання ФОП на 395 тис. грн., з них в результаті зростання чисельності працюючих на 30 осіб – на 373,5 тис. грн. і в результаті зростання середньої з/п на 43 грн. – на 21,5 тис. грн. Тобто основною причиною перевитрачання є зростання чисельності працюючих.


З15

Задача2

Готівка підприємства на початок планового року склала 1 078 тис. грн. Його виручка від реалізації продажу – 52 000 тис. грн., а собівартість від продажу – 41 500 тис. грн. У звітному році підприємство взяло кредит на суму 550 тис. грн., під 18% річних на 5 років.

Розрахуйте готівку підприємства на кінець планового року при ставці податку на прибуток 25%.

1)Гр. кошти на поч.

1 078

2)Надходж. від продаж

52 000

3)Разом

53 078

4)Поточні витрати

-

5)Собівартість

41 500

6)Кредит

110 (п’ята частина кредиту)

7)%

550*0,18=99

ПНП(под. на приб.)=(52 000 – 41 500 – 99)*0,25=2 600,25

Разом витрат (ПНП+5)+6)+7)) = 44 309,25

Готівка на кінець року = 53 078 - 44 309,25=8 768,75

З15

Задача3 Підприємство планує на наступний рік витрати:

1)змінні витрати на одиницю продукцію (грн.): прямі матеріальні витрати – 36; прямі витрати на оплату праці – 6,2; виробничі накладні витрати  - 7,3;

2)постійні витрати (тис. грн.): виробничі накладні витрати – 168; витрати на збут – 72.

Розрахуйте: 1) який розмір чистого прибутку отримає підприємство від реалізації 1000 од. продукції за ціною 98 грн. і ставці податку на прибуток 25%; 2) яку кількість продукції підприємство (за попередніх умов) має реалізувати, щоб рентабельність продажу (за чистим прибутком) становила 10%.

1)ЧП = (1000*98)-1000*(36+6,2+7,3)-168 000 – 72 000 = - 191 505

2) (98х*х(36+6,2+7,3)-168 000-72 000)/98х=0,1

х=6 773

З15

Задача 4.

Обсяг продажу підприємства на плановий рік дорівнює 230 тис. грн., початковий запас готової продукції – 24 тис. грн., початковий запас НЗВ – 15 тис. грн. За рік витрати мають скласти (тис. грн.): прямі матеріальні витрати – 53, прямі витрати на оплати праці – 72, виробничі накладні витрати – 61, операційні витрати – 75. Кінцевий  запас НЗВ планується у розмірі 31 тис. грн., кінцевий запас готової продукції – 15 тис. грн.

ВП(Обс.пр-ції – Соб.ВП) = 230 000 – (153 000+72000+61000) +24000-15000-31000-15000=37000(грн.)

Опер.приб. = 37000-75000=-38000(грн.)

Адміністративні витрати і витрати на збут поглинули увесь прибуток від реалізації.

Збиток = 38 000 грн.

З15

Задача 6. Запланована підприємством виручка від реалізації становить 880 тис. грн. при ціні 8 грн. за одиницю.

Витрати підприємства на виробництво і збут продукції включають:

- прямі матеріальні витрати на оплату праці (на одиницю) – 3,1 грн.;

- виробничі накладні витрати – 150 тис. грн. (у т. ч. змінні – 63 тис.)

- адміністративні витрати – 62 тис. грн.. (у т. ч. змінні – 15,4 тис.);

- витрати на збут – 128 тис. грн. (у т. ч. змінні – 32 тис.).

Визначить операційний прибуток підприємства при запланованому обсязі реалізації та його зміну в разі зниження ціни на 8% і зростання обсягу реалізації на 13%.

Випуск реалізованої продукції = 880 000/8=110 000(грн..)

Опер.прибуток(без зміни) =880 000 – (3,1*110 000)-150 000 – 62 000 – 128 000 = 199 000(грн.)

Опер. прибуток(зі зміною) =110 000*1,13*8*0,92-(3,1*110000*1,13+63000*1,13+15400+32000*1,13+87000+46600+96000)=176166(грн.)

∆абс. = 175 166 – 199 000 =23 834 (грн.)

∆віднос.=175 166/199 000*100-100= - 11,97%

Не хватает –

10 -1,2,3,4,5,6,8

11-1,2,4,5,7,8,9,10

12-1,2,3,6,7,8,(Маша)

14 – 1,2

15 – 2,3,4,6,9

16 – 5

И еще там пара, найду скажу
1. по значению- конструктивные созидательные ' есть всегда; может быть объективный деловой вертикальный го
2. Плодово-ягодный сад и уход за ним
3. Статья- Теория Вселенной и объективная реальность
4. Эффективность любого солнцезащитного средства принято измерять в единицах SPF
5. ТЕМА. Люблінська унія 1569 р
6. і Особливо зростає роль автоматизації в наш час коли на перший план ставляться питання інтенсивного розвит
7. Хронический обструктивный бронхит
8. История становления дополнительного образования
9. Электроснабжение птицефермы на 40000 кур-Несушек КСУП
10. Рекомендации по проведению и учету домашних заданий по физической культуре
11. создание намеченного эффекта М
12. Реферат- Задача о бесконечной ортотропной пластинке
13. і. Безпосередньою причиною яка дала поштовх зародженню чартизму стали кризи 1825 та 1836 років і утворене ними
14. Правовой статус Министерства обороны России
15. Моделирование процесса кислотного травления цинка в присутствии ингибиторов
16. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту Льв
17. . Святой апостол Павел рассуждая о святом таинстве крещения сокровенную силу его сравнивает с смертию и.
18. В состав материалов данного подраздела предлагается включить следующие сведения
19. Виробництво бубличних виробі
20. ИО Сентябрь Октябрь 2 9 16 23