Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Великому бухгалтерському семінарі що відбувся у Києві 06

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 24.5.2024

Податкові перевірки

На «Великому бухгалтерському семінарі», що відбувся у Києві 06.07.2011 р., було порушено низку важливих тем, зокрема, – тему «Податкових перевірок та оскарження рішень ДПС в світлі новітнього податкового законодавства».

Довідник допоможе Вам розібратись з термінами проведення перевірок, роз’яснить нові види податкових перевірок, а також права та обов’язки як платників, так і органів ДПС. Окрему увагу в довіднику приділено підставам для проведення перевірок тощо.

I. Перевірки

II. Види перевірок

III. Камеральна перевірка

IV. Документальні перевірки:

- періодичність

- попередження про проведення

- документи для допуску на перевірку

- строки

- особливості оформлення результатів

Підстави проведення документальних позапланових перевірок

V. Фактичні перевірки

- періодичність

- попередження про проведення

- документи для допуску на перевірку

- строки

- особливості оформлення результатів

Підстави проведення фактичних перевірок

VI. Зустрічні звірки

- що перевіряється

- підстави для проведення

- порядок проведення

VII. Права та обов’язки під час перевірок:

Платник податків має право...(права платників податків)

Платник податків зобов'язаний...(обов'язки платників податків)

Органи ДПС мають право

Органи ДПС зобов'язані

VIII. Оформлення результатів перевірок

які документи складаються за результатами

підписання платником податків акта (довідки)

заперечення до результатів перевірки (оформлення та розгляд)

IX. Участь податкової міліції у проведенні перевірок платників податків

ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ

І. Перевірка - це спосіб здійснення контролю органами ДПС правильності нарахування, своєчасності та повноти сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на контролюючі органи.

Крім перевірок, існує ще 2 способи здійснення податкового контролю:

- облік платників податку;

- інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби.

II. Перевірки поділяються на такі види:

1) камеральні;

2) документальні:

- планові невиїзні,

- планові виїзні,

- позапланові невиїзні,

- позапланові виїзні;

3) фактичні.

ІІІ. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків (75.1.1).

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення (76.1).

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платникові податків.

ІV. Документальні перевірки. Загальна характеристика

Документальна виїзна планова

Документальна невиїзна планова

Документальна виїзна позапланова

Документальна невиїзна позапланова

Предмет

своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами)

Документи, що перевіряються

податкові декларації (розрахунки), фінансова, статистична та інша звітність, регістри податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Посадові особи податкових органів, що здійснюють перевірку вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Підстави для проведення

План-графік перевірок

План-графік перевірок

З підстав, наведених у додатку*

З підстав, наведених у додатку*

Періодичність

визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.

Платники податків - юридичні особи, що сплачують податок за ставкою 0% (пункт 154.6 статті 154), та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57 Кодексу.

за наявності підстав*

Місце проведення

проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

проводиться в приміщенні органу державної податкової служби. Присутність платника є не обов’язковою.

проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка. 

проводиться в приміщенні органу державної податкової служби. Присутність платника є не обов’язковою.

Попередження про проведення перевірки

право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки. 

Без попередження.

Без попередження, однак на підставі письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки

Документальна підстава для проведення (допуску до проведення) перевірки

направлення на проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби (81.1 ПК України). Посадові особи платника зобов’язані розписатися в направленні на перевірку.

Копія наказу про проведення документальної позапланової перевірки, вручена платнику під розписку, та направлення на перевірку, оформлене згідно з п. 81.1 ст. 81 ПК України, в якому посадові особи платника розписуються із зазначенням свого ПІБ, посади, дати та часу ознайомлення.

Копія наказу про проведення документальної позапланової перевірки, вручена платнику під розписку та направлення на перевірку, оформлене згідно з п. 81.1 ст. 81 ПК України в якому посадові особи платника розписуються із зазначенням свого ПІБ, посади, дати та часу ознайомлення.

Строки1

30 робочих днів (з продов-женням на 15 робочих днів) - для великих платників податків2; 

10 робочих днів (з продов-женням на 5 робочих днів) - для суб’єктів малого підприємництва3;

20 робочих днів (з продов-женням на 10 робочих днів) - для всіх інших платників.  

Не встановлені4

15 робочих днів (з продовженням на 10 робочих днів) - для великих платників податків; 

5 робочих днів (з продовженням на 2 робочих днів) - для суб’єктів малого підприємництва; 

10 робочих днів (з продовженням на 5 робочих днів) - для всіх інших платників.

Не встановлені5

1 Проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки великого платника податків може бути зупинено за рішенням керівника податкового органу, що оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

Зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки перериває перебіг строку проведення перевірки в разі вручення платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки.

При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур (п. 84.2 ст. 84 ПК).

2 Великий платник податків - юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п’ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень (п. 14.1.24).

3 Згідно із Законом «Про державну підтримку малого підприємництва», суб’єктами малого підприємництва є:

 - фізичні особи, зареєстровані в установленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності;

 - юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн грн.

До суб’єктів малого підприємництва не належать довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди та інші суб’єкти підприємницької діяльності, вказані в частині другій статті 2 Закону.

4 Згідно з п. 77.7 ст. 77 ПК строки проведення документальної планової перевірки встановлюються статтею 82 ПК. Водночас, стаття 82 має назву «Строки проведення виїзних перевірок», а отже на невиїзні перевірки не розповсюджується.

5 Згідно з п. 78.6 ст. 78 ПК строки проведення документальної планової перевірки встановлюються статтею 82 ПК. Водночас, стаття 82 має назву «Строки проведення виїзних перевірок», а отже на невиїзні перевірки не розповсюджується.

Документ, що оформлюється за результатами перевірки

Акт або довідка.

Особливості складання актів (довідок)

Акт (довідка) документальної виїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальної перевірки у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.

Акт (довідка) складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для про

ведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

 Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам. У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) перевірки посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки не звільняє такого платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання.

Акт (довідка) документальної виїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальної перевірки у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.

Акт (довідка) складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

 Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам. У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) перевірки посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки не звільняє такого платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання.

 

* Підстави проведення документальних позапланових перевірок

Підстава проведення  (ст. 78 ПК)

Коментарі

Пп. 78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання поддаткової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Пункт 78.1.1 ПК вступає у суперечність з п. 73.3 ПК, який визначає строк надання відповіді на запит податкового органу про подання інформації від платника. Згідно із зазначеним пунктом платник повинен відповісти на запит податкового органу протягом одного місяця. Разом з тим, п. 78.1.1 передбачає, що ненадання відповіді протягом 10 днів з дня отримання запиту є підставою для позапланової перевірки платника. Вважаємо, що в цьому випадку платнику податків для уникнення виникнення підстав для позапланової перевірки слід додержуватися десятиденного строку, визначеного п. 78.1.1. ПК.

Звертаємо увагу також на ту обставину, що згідно з п. 73.3 ПК запит податкового органу повинен бути надісланий платнику на його податкову адресу (ст. 45 ПК) листом з повідомленням про вручення або надано під розписку платнику податків. В протилежному випадку запит вважається не врученим платнику.

Звертаємо увагу на те, що аналогічна підстава передбачена для проведення фактичних перевірок п. 80.2.1 ст. 80 ПК. Таким чином, має місце ситуація, за якої на одній і тій самій підставі може бути проведена як позапланова документальна, так і фактична перевірка.

Пп. 78.1.2. платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;

Порядок та строки подання податкових декларацій визначені статтею 49 ПК.

78.1.3. платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;

Додатково див. ст. 49 ПК.

78.1.4. виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

Див. коментарі до пп. 78.1.1 вище.

78.1.5. платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;

Призначення позапланової перевірки з цієї підстави є можливим тільки в тому випадку, якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях на акт перевірки) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки. Таким чином, подання платником скарги саме собою не є підставою для проведення перевірки. При цьому, якщо платник податків надсилає відповідні документи до органу державної податкової служби до завершення перевірки — це є підставою згідно з п. 44.7 статті 44 для продовження строків проведення перевірки, однак, якщо податковий орган одержує відповідні документи або скаргу платника вже після завершення перевірки, — це є підставою для призначення позапланової перевірки.

78.1.7. розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;

Коментарі відсутні.

78.1.8. платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від’ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень;

Додатково див. ст. 200 ПК України1.

Загальний термін проведення перевірок, визначених у пунктах 200.10 та 200.11 статті 200 цього Кодексу, з урахуванням установлених цим пунктом строків зупинення не може перевищувати 60 календарних днів.

1 200.10. Протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних.

200.11. За наявності достатніх підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки.

Перелік достатніх підстав, які надають право податковим органам на позапланову виїзну документальну перевірку платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

200.12. Орган державної податкової служби зобов’язаний у п’ятиденний строк після закінчення перевірки подати органу Державного казначейства України висновок із зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

200.13. На підставі отриманого висновку відповідного органу державної податкової служби орган Державного казначейства України видає платникові податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п’яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби.

200.14. Якщо за результатами камеральної або документальної позапланової виїзної перевірки орган державної податкової служби виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:

а) у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відкодування щодо суми, визначеної органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платникові податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з пунктом 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов’язань з цього податку в наступних податкових періодах;

б) у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною органом державної податкової служби за результатами перевірок, надсилає платникові податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування;

в) у разі з’ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платникові податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування.

200.15. У разі якщо за результатами перевірки сум податку, заявлених до відшкодування, платник податку або орган державної податкової служби розпочинає процедуру адміністративного або судового оскарження, орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про порушення провадження у справі зобов’язаний повідомити про це орган Державного казначейства України. Орган Державного казначейства України тимчасово припиняє процедуру відшкодування в частині оскаржуваної суми до набрання законної сили судовим рішенням.

Після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження орган державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настали за днем отримання відповідного рішення, зобов’язаний подати органу Державного казначейства України висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

200.16. У разі якщо платник податку експортує товари (супутні послуги) за межі митної території України, отримані від іншого платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення або інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на такі товари (супутні послуги) від такого іншого платника податку до експортера, право на отримання бюджетного відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна винагорода, отримана платником податку — експортером від такого іншого платника податку, включається до бази оподаткування за ставкою, визначеною підпунктом «а» пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу, та не включається до митної вартості товарів, які експортуються.

200.17. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі заборгованості бюджету) є доходи Державного бюджету України.

Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих від цього податку в окремих регіонах України.

200.18. Платники податку, які мають право на бюджетне відшкодування відповідно до цієї статті, подали відповідну заяву та відповідають критеріям, визначеним пунктом 200.19 цієї статті, мають право на автоматичне бюджетне відшкодування податку.

Автоматичне бюджетне відшкодування здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації, та відповідно до вимог, визначених статтею 76 цього Кодексу.

200.18.1. Орган державної податкової служби зобов’язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати органу Державного казначейства України висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.

78.1.9. щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення поддаткової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання;

Див. коментар до п. 78.1.1 та пп. 201.10 статті 201 ПК.

78.1.11. отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні;

Зазначена підстава дещо дублює п. 78.2 ст. 78, відповідно до якого обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені Податковим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.

78.1.12. органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу;

Відомості стосовно службового розслідування або кримінальної справи, порушеної відносно посадових осіб податкової служби, повинні бути зазначені в наказі про проведення перевірки, що надається платнику на ознайомлення.

78.1.13. у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

Зазначена підстава є новою для податкового законодавства і характеризується з одного боку тим, що податковий орган може проводити перевірку без попереднього обовязкового запиту платника податків, як це передбачено в інших підпунктах пункту 78.1 статті 78 ПК, а з іншого боку тим, що аналогічна підстава передбачена як підстава для фактичної перевірки платника відповідно до пп. 80.2.7 ПК. Таким чином, зазначені обставини (тобто інформація з невизначеним статусом) є одночасно підставою як для позапланової документальної перевірки платника так і для фактичної перевірки. Невизначений статус «отриманої інформації», порядок її фіксації наділяє зазначене положення ст. 78 дещо репресивним характером по відношенню до платника.

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені Податковим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної справи.

Існують додаткові підстави для проведення позапланових перевірок платників податків, які не визначені статтею 78 ПК, як підстави для перевірок, однак містяться як такі в інших статтях ПК. Очевидною є суперечність статті 78 ПК із зазначеними нижче статтями, які містять підстави для позапланових перевірок платників, що дозволяє застосовуючи пп. 4.1.4 ст. 4 та п. 56.21 ст. 56 стверджувати про відсутність належних підстав для проведення позапланових перевірок, якщо вони проводяться з підстав прямо не зазначених в ст. 78 ПК.

Мова йде про такі підстави:

1. У разі якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період (50.3).

2. У разі якщо від’ємне значення як результат розрахунку об’єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку правильності визначення об’єкта оподаткування. В інших випадках наявність значення такого від’ємного значення не є достатньою підставою для проведення такої позапланової перевірки (150.3).

3. У разі якщо вартість об’єкта фінансового лізингу, що вперше або повторно вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі, що є меншою від вартості витрат на його придбання або спорудження, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку для визначення рівня звичайної ціни (153.7).

4. Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення органами державної податкової служби документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг (201.10).

V. Фактичні перевірки

Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника.

Фактична перевірка

Предмет

дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Документи, що перевіряються

Документи, що стосуються предмета перевірки.

Під час проведення перевірки посадовими особами, які здійснюють таку перевірку, може проводитися хронометраж господарських операцій. За результатами хронометражу складається довідка, яка підписується посадовими особами органу державної податкової служби та посадовими особами суб’єкта господарювання або його представника та/або особами, що фактично здійснюють господарські операції.

Перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій, посадовими особами органів державної податкової служби на підставі підпункту 20.1.9 пункту 20.1 статті 20 цього Кодексу може бути проведена контрольна розрахункова операція1.

Під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), в тому числі тим, яким установлено випробування, перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, з’ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника. Для з’ясування факту належного оформлення трудових відносин з працівником, який здійснює трудову діяльність, можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші документи, які дають змогу її ідентифікувати (посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо).

Підстави для проведення

З підстав, наведених у додатку**

Періодичність

за наявності підстав**

Місце проведення

проводиться за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника.

Попередження про проведення перевірки

Без попередження

Документальна підстава для проведення (допуску до проведення) перевірки

Копія наказу про проведення документальної позапланової перевірки, вручена платнику під розписку та направлення на проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби (81.1 ПК України). Посадові особи платника зобов’язані розписатися в направленні на перевірку.

Строки

10 робочих днів (з продовженням на 5 робочих днів). Підставами для подовження строку перевірки є:

 - заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки);

 - змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів.

Документ, що оформлюється  за результатами перевірки

Акт або довідка.

Акт (довідка) про результати фактичних перевірок, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт (довідка) про результати зазначених перевірок підписується особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності).

Підписання акта (довідки) таких перевірок особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності) та посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні органу державної податкової служби.

1 Товари, які було отримано службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат відноситься на результати діяльності суб’єктів господарювання (п. 20.1.9 ст. 20 ПК, ст. 26 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Підстави для проведення фактичних перевірок**

Підстава

Коментарі

80.2.1. у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, та виникає необхідність перевірки таких фактів;

Аналогічна підстава передбачена для проведення фактичних перевірок пп. 78.1.1 ст. 78 ПК. Таким чином, має місце ситуація, за якої на одній і тій самій підставі може бути проведена як позапланова документальна так і фактична перевірка.

80.2.2. у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів;

Інформація, про яку йдеться в зазначеному пункті, може бути отримана як в порядку, предбаченому ст. 72 ПК України, так і поза зазначеним порядком, коли інформація надається органом державної влади та місцевого самоврядування за їх власною ініціативою.

80.2.3. письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;

Порядок подання відповідних звернень Податковим кодексом не регулюється. Тому слід керуватися Законом «Про звернення громадян». Звертаємо увагу, що звернення та перевірка не може стосуватися безпосередньо порушень, що допускає споживач при здійсненні ліцензованої діяльності, оскільки в пункті мова йде про порушення платником установленого порядку «ліцензування». Відповідно до Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензування - це видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення законодавства у сфері ліцензування. Тобто діяльність, яка в принципі не може здійснюватись платинками податків.

80.2.4. неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк обов’язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;

Згідно з п. 7 ст. 3 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» звіти подаються до органів ДПС щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним. Форма звіту затверджена наказом ДПА №614 від 1 грудня 2000 р.

80.2.5. отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків;

Порядок виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів регулюється Законом «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

80.2.6. у разі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань, визначених у підпункті 75.1.3;

Фактична перевірка, що здійснюється за наявності обставини, визначеної у підпункті 80.2.6, може бути проведена для контролю щодо припинення порушення законодавства з питань, визначених у підпункті 75.1.3, одноразово протягом 12 місяців з дати складання акта за результатами попередньої перевірки.

80.2.7. у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Аналогічна підстава передбачена як підстава для документальної позапланової перевірки платника відповідно до пп. 78.1.13 ПК. Таким чином, зазначені обставини (тобто інформація з невизначеним статусом) є одночасно підставою як для позапланової документальної перевірки платника, так і для фактичної перевірки. Невизначений статус «отриманої інформації», порядок її фіксації наділяє зазначене положення ст. 80 дещо репресивним характером по відношенню до платника.

Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами органу державної податкової служби у присутності посадових осіб суб’єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції (п. 80.7).

VI. Зустрічні звірки

Окремим прихованим різновидом перевірок є так звані зустрічні звірки, право на проведення яких закріплюється ст. 73.5 Податкового кодексу.

Зустрічна звірка за законом не є перевіркою.

Зустрічна звірка1

Предмет

полягає у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Документи, що перевіряються

Податкова інформація, що є у розпорядженні податкового органу, інформація та документи, що перебувають у платника та надаються за запитом податкового органу.

Підстави для проведення

Зустрічні звірки проводяться у суб’єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов’язань.

Періодичність

за наявності підстав

Місце проведення

проводиться органом державної податкової служби за місцем реєстрації платника, з яким проводиться звірка.

Порядок проведення

Орган державної податкової служби (виконавець), який проводить зустрічну звірку, складає довідку за наявності інформації, для отримання якої надіслано запит органом державної податкової служби (ініціатором), та її документального підтвердження. У разі відсутності запитуваної органом державної податкової служби (ініціатором) інформації орган державної податкової служби (виконавець) надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб’єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку.

Термін на відповідь на запит податкової служби

1 місяць

Документ, що оформлюється за результатами перевірки

Довідка

1 Порядок, КМ України, від 27.12.2010 р., №1232 «Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок».

VII. Права та обов’язки під час проведення податкових перевірок

 7.1. Права платників податків під час проведення перевірок:

1. Представляти свої інтереси самостійно або через уповноваженого представника.

2. Ознайомлюватися під розпис з направленням на перевірки та одержувати копію наказу про проведення позапланових документалдьних та фактичних перевірок.

3. Бути присутнім під час проведення перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки.

4. У разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом.

5. Оскаржувати дії та бездіяльність посадових осіб органів державної податкової служби під час перевірок, а також рішення, прийняті за результатами перевірок в адміністратвиному порядку та до суду.

6. Вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків.

7. На нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

8. На повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб) під час проведення перевірок.

9. Не допускати представників контролюючих органів до перевірок у випадках, якщо такі перевірки проводяться ними без належних підстав.

7.2. Обов’язки платника податків під час проведення перевірок:

1. Виконувати законні вимоги органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування.

2. Підписати акт (довідку) про проведення перевірки.

3. Подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків та зборів.

4. Подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання.

5. Не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов’язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи;

6. Допускати посадових осіб контролюючого органу до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування1.

7. Надати посадовим (службовим) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов’язані з ним. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому великий платник податків зобов’язаний також надати в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб (у форматі та порядку, визначених центральним органом державної податкової служби) копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.

7.3. Права органів державної податкової служби під час проведення перевірок.

1. Запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків та зборів, дотримання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків)2.

2. Під час проведення виїзних перевірок отримувати у платників податків (представників платників податків) копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)), що свідчать про порушення вимог податкового законодавства або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби3;

3. Перевіряти у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб та інших працівників платників податків - юридичних осіб документи, що посвідчують особу.

4. Вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки4.

1 Згідно з пп. 94.2.3 ст. 94 ПК відмова від проведення докуметальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення є підставою для адміністративного арешту платника.

2 Звертаємо увагу на ту обставину, що відповідний, кореспондуючий цьому праву обов’язок платника відсутній.

3 Отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, складеного посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби, вручається під підпис платнику податків або його законному представнику. Якщо платник податків або його законний представник відмовляється від засвідчення опису або від підпису про отримання копії опису, то посадові (службові) особи органу державної податкової служби, які отримують копії, роблять відмітку про відмову від підпису. Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, передаються окремо із зазначенням посадової (службової) особи, що їх отримала. Передача таких документів для їх огляду, вивчення і їх повернення оформляються актом у довільній формі, який підписують посадова (службова) особа органу державної податкової служби та платник податків (його представник). Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ст. 505 ЦК України). Конфіденційна інформація — це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов (ст. 30 Закону «Про інформацію»). Статус інформації, що відповідає вимогам закону, як конфіденційної визначає її власник.

4 Згідно з пп. 20.1.5 ст. 20 ПК, у разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої абзацом першим цього пункту, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів) застосовуються заходи, передбачені статтею 94 цього Кодексу. Водночас, ст. 94 не передбачена така підстава для адміністративного арешту активів платника. З огляду на зазначене, прийняття рішення про адміністративний арешт активів із зазначених підстав є таким, що не відповідає закону.

5. Отримувати безоплатно від платників податків інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом.

6. Вимагати виготовлення і надання копій первинних документів (засвідчених підписом платника податків або його посадовою особою та скріплених печаткою), які свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, та отримувати їх у платників податків.

7. Вивчати та перевіряти первинні документи, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;

8. Проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій.

9. Вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками органів державної податкової служби зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;

10. Доступу до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності, та/або є об’єктами оподаткування або використовується для отримання доходів (прибутку) чи пов’язані з іншими об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;

11. Звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків) у випадку недопущення посадових осіб органів державної податкової служби до обстеження територій та приміщень1.

12. Вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, припинення дій, які перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби та контролювати виконання законних вимог службових (посадових) осіб органів державної податкової служби;

13. Користуватися у службових справах засобами зв’язку, які належать платникам податків, з їх дозволу або дозволу посадових осіб таких платників;

14. Залучати, у разі необхідності, фахівців, експертів2 та перекладачів;

15. Здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законів, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, які видали ці документи, торгових патентів;

16. Звертатися до суду з заявою про вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у випадках, передбачених ПК3.

1 Звертаємо увагу на такі обставини:

1) зупинення операцій на рахунку може мати місце тільки у випадку не допуску до приміщення та територій, а не до перевірки;

2) податкового інспектора платник податків має право не допустити до огляду житлових приміщень (під житлом слід розуміти будинок, квартира, інше приміщення, призначені та придатні для постійного проживання в них — ст. 379 ЦК України, додатково див. ст. 380, 382 ЦК)

3) в ПК відсутні повноваження податкової служби щодо зняття зазначеного заходу, що на практиці може зумовити ситуацію, за якої відновити видаткові операції на рахунках в межах правового поля буде неможливим.

2 Експертиза проводиться у разі, коли для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших галузях. Залучення експерта здійснюється на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором залучення експерта.

Експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (або його заступника) органу державної податкової служби. Звертаємо увагу на ту обставину, що закон не зазначає ким призначається експертиза за заявою платника податків, адже сполучник або вказує на те, що порядок її призначення за заявою платника є відмінним від призначення за рішенням податкового органу. Також є не зрозумілим чи обов’язкове є призначення експертизи, якщо таку ініціативу виявив платник.

Орган державної податкової служби, керівник (або заступник) якого призначив проведення експертизи, зобов’язаний ознайомити платника податків (його представника) з рішенням про проведення експертизи, а після закінчення експертизи — з висновком експерта. Експерт має право відмовитися від надання висновку, якщо поданих матеріалів недостатньо або такий експерт не володіє необхідними знаннями для проведення зазначеної експертизи.

Необхідно зазначити, що за надання завідомо неправдивого висновку експерт несе відповідальність відповідно до закону. Однак, оскільки експертиза не має статусу судової експертизи, а експерт не попереджається про кримінальну відповідальність перед початком експертизи, до кримінальної відповідальності за надання недостовірного висновку експерт притягнутий бути не може.

3 Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом (п. 85.5 ст. 85 ПК).

 7.4. Обов’язки органів державної податкової служби під час проведення перевірок

1. Представлятись платнику податків та пред’являти посадове посвідчення.

2. Ознайомлювати платника під розпис з направленням на перевірки та надавати копію наказу про проведення позапланових документальних та фактичних перевірок.

3. Передавати платнику копію акта перевірки, ознайомлювати його з актом.

4. Коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших учасників відносин, що виникають під час реалізації норм цього Кодексу та інших законів, не принижувати їх честі та гідності.

5. Не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

VIII. Оформлення результатів перевірок

Підписання акта є обов’язком платника податків.

Результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки, визначені цим Кодексом, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов’язаний його підписати.

Строк складання акта (довідки) про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки, встановленого цим Кодексом (з урахуванням його продовження).

У разі незгоди платника податків з висновками акта такий платник зобов’язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта або окремо у строки, передбачені Кодексом.

Акт (довідка) документальної виїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, протягом 10 робочих днів).

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальної перевірки у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.

Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. У зазначених у цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт.

Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, — протягом 10 робочих днів).

Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам. У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) перевірки посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки не звільняє такого платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання. Заперечення по акту перевірки розглядаються у порядку і строки, передбачені пунктом 86.7 ПК. Податкове повідомлення-рішення приймається у порядку і строки, передбачені пунктом 86.8 ПК.

Акт (довідка) про результати фактичних перевірок, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт (довідка) про результати зазначених перевірок підписується особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності).

Підписання акта (довідки) таких перевірок особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності) та посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні органу державної податкової служби.

У разі відмови платника податків, його законних представників або особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта (довідки), посадовими особами органу державної податкової служби складається акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати перевірки не пізніше наступного робочого дня після його складення реєструється в журналі реєстрації актів податкового органу і не пізніше наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається платнику податків, його законному представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта (довідки) перевірки чи неможливості його вручення платнику податків або його законним представникам чи особі, яка здійснювала розрахункові операції з будь-яких причин, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. У зазначених в цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт або робиться позначка в акті або довідці про результати перевірки.

У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях.

У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, орган державної податкової служби зобов’язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

Участь керівника відповідного органу державної податкової служби (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов’язковою. Такі заперечення є невід’ємною частиною акта (довідки) перевірки.

Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником органу державної податкової служби (або його заступником) з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.

Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки — протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

У разі якщо грошове зобов’язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов’язань платника.

IX. Участь податкової міліції у проведенні перевірок платників податків

Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у межах повноважень, визначених законом, та у порядку, передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінально-процесуальним кодексом України та іншими законами України (п. 78.3).

Повноваження податкової міліції на проведення перевірок обмежені і Законом «Про міліцію».

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
2. В настоящее время в большинстве стран мира наблюдается интенсивное внедрение лазерного излучения в био
3. Тема- Что значит следовать за Христом Матф
4. активизация муз
5. пособие по разработке бизнесплана инвестиционного проекта СТРУКТУРА БИЗНЕСПЛАНА Титульный лист биз
6. негативную ответственность за уже совершенные деяния и позитивную ответственность за надлежащее исполне.html
7. Лекция 1 Философия
8. Комсомольская правдадр
9. Новая Экономическая Система Украины
10. реферата или научного доклада на одну из предложенных в варианте тем
11. ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТrdquo; ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМИКА ОРГАН.
12. тема поступков или отдельные поступки противоречащие принятым в обществе нормам правовым этическим эстет
13. глобализация связан с латинским термином глобус ~ то есть Земля Земной шар и означает общепланетарный
14. Локализация фибринозного заболевания- Почка Легкое Печень Головной мозг Серозные оболочки Слиз
15. Сущность и специфика самодеятельного художественного творчества
16. Використання ескізів та начерків на уроках трудового навчання.html
17. старый Каир ажурные минареты мечети Мохаммеда Али или мечети Султана Калауна гигантский акведук от Нила к.html
18. Понятие и основания ИТД
19. Статья- Как добиться благосклонности богини удачи
20. Включенных фигур Готтшальдта Описание методики Направленность