Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

варіанти їх можливого розвитку здійснюється на основі відстеження змін навколишнього природного та техноге

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 24.5.2024

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ, ЗАКЛАДІВ ЗВЯЗКУ.

Мета роботи навчитися планувати заходи цивільного захисту (ЦЗ) для підприємств (закладів) зв’язку. Відпрацювати План дій щодо  запобігання та ліквідації  надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та природного характеру об’єкта зв’язку.

 1.  Планування роботи єдиної системи цивільного захисту.

Планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку здійснюється на основі відстеження змін навколишнього природного та техногенного середовища і відповідних документів, які регламентують порядок і методику цього планування.

Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами. Залежно від отриманих результатів розробляється план реагування на загрозу виникнення конкретної надзвичайної ситуації.

Основним завданням плану реагування на надзвичайну ситуацію або загрозу її виникнення є збереження життя та здоров’я людей, мінімізація матеріальних втрат. Із цією метою вживаються дієві заходи для захисту житла, дошкільних, навчальних і медичних закладів, місць постійного перебування людей, вирішення питань термінової евакуації населення з території, на яку може поширитися небезпечна дія наслідків прогнозованої надзвичайної ситуації.

План реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації з визначеними

джерелами фінансування робіт затверджується Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівниками державних підприємств, установ та організацій.

З метою завчасного здійснення заходів щодо реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації і максимально можливого зниження втрат проводиться планування дій у рамках єдиної системи цивільного захисту, відповідно до планів взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, оперативних планів дій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Обсяг і зміст цих заходів визначаються з дотриманням вимоги необхідної достатності і максимально можливого використання наявних сил і засобів.

Основну частину робіт, пов’язаних із реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують аварійні формування чи підрозділи потенційно небезпечного об’єкта чи адміністративно-територіальної одиниці з наданням їм необхідної допомоги з боку структурних підрозділів МНС, МВС, МОЗ тощо.

До виконання зазначених робіт повинні залучатися, передусім, аварійно-ряту-вальні та пошуково-рятувальні підрозділи центрального органу виконавчої влади, на об’єкті якого сталася аварія, що спричинила надзвичайну ситуацію, відповідні структурні підрозділи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, виконавчого органу рад, на території яких виникла надзвичайна ситуація. Організаційно-методичне керівництво плануванням дій єдиної системи цивільного захисту здійснює МНС.

На МНС, його кризовий центр, координаційний центр аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт, уповноважені органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення покладається:

забезпечення стратегічного та оперативного планування в рамках єдиної системи;

збирання, оброблення і доведення до виконавців інформації, необхідної для цілей

планування і управління, включаючи інформацію про стан і потенційну небезпеку об’єктів і природних явищ, потенційну загрозу, оцінку ризику (з урахуванням про-гнозованих і фактичних метеорологічних, сейсмічних та інших обставин).

 1.  Планування заходів захисту персоналу.

Обстановка в надзвичайних ситуаціях викликає необхідність розробки спе-ціальних планів щодо дій виробничого персоналу, управління і захисту населення в надзвичайних ситуаціях.

Рівень планування заходів на випадок надзвичайних ситуацій для різних регіонів і об’єктів не може бути однаковим. З іншого боку, будь-який найкращий план, не може бути досконалим, бо не здатний передбачити всі можливі надзвичайні ситуації.

При плануванні заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідно враховувати такі обставини:

надзвичайна ситуація – це ситуація, при якій обсяг звичайних матеріальних ресурсів, як правило, виявляється недостатнім для ліквідації наслідків;

надзвичайна ситуація може виникнути в будь-якому місці і будь-коли, повторюватися в одному й тому ж місці;

для реагування на надзвичайну ситуацію необхідний певний час, що підкреслює важливість надійності функціонування системи оповіщення і зв’язку;

план дій щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій повинен координувати роботу персоналу, який працює на місці аварії, надавати йому певну свободу дій і повноваження для прийняття самостійного рішення;

дотримуватися принципу досягнення ефективності роботи, прагнути, аби персонал виконував звичні для них обов’язки. Якщо цього неможливо досягти, і люди змушені будуть працювати в нових умовах, необхідно передбачити їх спеціальну підготовку;

можливу зміну стану навколишнього середовища, порушення звичайних виробничих зв’язків;

передбачити необхідність взаємодії з різними органами виконавчої влади, підрозділам МНС України і військовим командуванням, яка має бути погоджена зі всіма взаємодіючими сторонами;

плани повинні удосконалюватися і коригуватися з урахуванням досвіду, отриманого в подібних ситуаціях;

в надзвичайних ситуаціях можливі непорозуміння між групами людей, тому персонал може потребувати психологічної та медичної допомоги.

Планування відбувається у два етапи:

перший – визначення та оцінка потенційних факторів небезпеки для данного об’єкта (району, регіону);

другий – планування заходів, які забезпечать, принаймні, основні першочергові дії.

Плани заходів щодо захисту виробничого персоналу повинен пройти три етапи дій, відповідно до фаз розвитку надзвичайних ситуацій, які залежать від термінів їх реалізації.

Перший етап. Основним завданням першого етапу, який триває від кількох хвилин до декількох годин з моменту виникнення надзвичайних ситуацій, є термінова оцінка обстановки, що склалася, і масштабів НС для визначення і проведення першочергових заходів, спрямованих на захист виробничого персоналу та локалізацію надзвичайної ситуації.

На цьому етапі необхідно провести такі заходи:

Оповіщення, інформування про надзвичайну ситуацію виробничого персоналу, відповідних органів виконавчої влади і населення з метою вжиття заходів щодо захисту, припинення виробничої діяльності, виводу із небезпечних зон;

термінова оцінка обстановки і масштабів надзвичайної ситуації;

виклик персоналу аварійних служб і бригад;

проведення рятувальних робіт та робіт щодо локалізації вторинних факторів (пожеж, обвалів, затоплень тощо);

проведення спеціальної профілактики.

Реалізації зазначених заходів вимагає залучення всі сил і засобів об’єкта (району, регіону). Крім того, залучаються сили і засоби, які виділяються за планами взаємодії.

Другий етап. Завданнями другого етапу, який може тривати декілька діб, є:

уточнення обстановки, що виникла;

продовження проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

вжиття додаткових заходів безпеки виробничого персоналу об’єкту (закладу) звязку;

визначення втрат і збитків;

надання допомоги потерпілим;

відновлювання систем життєзабезпечення і життєдіяльності;

надання компенсації за втрачене майно, будівлі тощо.

Третій етап. Цей етап є перехідним від надзвичайної ситуації до нормальної

обстановки. На цьому етапі уточняються та з’ясовуються:

втрати життя та здоров’я людей, збитки в економіці і господарстві об’єкта (заклада) зв’язку;

проводиться поступове зняття обмежень, які було введено (евакуація персоналу, повернення в обіг сільськогосподарських земель, відновлення роботи зупинених підприємств тощо);

відновлюється регіональна інфраструктура;

продовжується надання компенсацій тощо.

Досвід ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виявив недоліки в непідго-товленості органів управління, керівників об’єктів, окремих людей до прийняття правильних рішень щодо заходів захисту в екстремальних умовах. Часто, несвоєчасне прийняття рішення щодо заходів захисту призводить до необґрунтованих жертв, втрати здоров’я людей і великих матеріальних збитків в економіці. Тому, розроблення чітких і ефективних заходів і критеріїв для прийняття рішення є актуальним завданням.

Багатоваріантність надзвичайних ситуацій не дозволяє відпрацювати єдині критерії, але у всіх ситуаціях головним для прийняття невідкладних заходів мають бути критерії збереження і забезпечення життя та здоров’я персоналу, як у період надзвичайної ситуації, так і у віддалений період.

До невідкладних заходів, спрямованих на захист виробничого персоналу і на-селення, належать такі дії:

оповіщення та інформування;

термінова евакуація персоналу із небезпечних зон;

застосування засобів індивідуального і колективного захисту;

астосування профілактичних медичних препаратів;

обмеження перебування на відкритій місцевості або в зонах ураження, введення обмежень на вхід до зон лиха і вихід з неї;

надання невідкладної медичної допомоги постраждалим, госпіталізація їх до медичних закладів;

заборона або обмеження споживання забруднених продуктів харчування, води, продукції виробництв.

 1.  Організаційні заходи.

Планування попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій на всіх рівнях полягає в розробленні ряду оперативних, мобілізаційних і адміністративно-організаційних документів.

Основним плануючим документом в органах управління надзвичайних ситуацій на мирний час є “План дій щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій”. План, розроблений на об’єкті, визначає завдання і терміни проведення заходів щодо захисту персоналу об’єкта в надзвичайних ситуаціях, дії керівного складу та служб надзвичайних ситуацій. Основу плану складає рішення керівника об’єкта на організацію і проведення важливих заходів.

План включає два розділи і додатки. У першому розділі мають бути відображені характеристика об’єкта та оцінка можливої обстановки на його території.

Другим розділом мають бути передбачені такі заходи:

заходи при загрозі виникнення прогнозуємої надзвичайної ситуації (режим підви-щеної готовності);

заходи у разі виникнення надзвичайної ситуації (надзвичайний режим). У кожному з розділів викладено дії комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відділу (сектору), служб, рятувальних формувань і персоналу об’єкта (населення району) в ході проведення відповідних заходів.

Додатки до плану включають: карту (схему) можливої обстановки при виникненні надзвичайної ситуації, календарний план основних заходів у разі загрози і виникнення надзвичайної ситуації, рішення голови об’єктової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по ліквідації стихійного лиха, розрахунок сил і заходів для виконання заходів і організація управління оповіщення і зв’язку.

План дій щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій потребує систематичного корегування з метою врахування змін, які виникли (не частіше одного разу на рік). Одним із важливих заходів, відображених в плані, є організація і проведення евакуаційних заходів. Також є підготовка сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Визначення необхідної кількості, складу і забезпечення сил повинно здійсню-ватися на основі прогнозування і моделювання надзвичайних ситуацій, бути характерним для даного району (об’єкту). При цьому до уваги береться складніша з прогнозованих ситуацій.

Для термінового реагування на надзвичайні ситуації рішенням керівника об’єкту (закладу) зв’язку створюються, забезпечуються майном і навчаються необхідні регіональні формування, які утримуються і фінансуються за рахунок власних коштів, вони повинні мати найбільш сучасні засоби захисту і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (засоби радіаційної і хімічної розвідки, малої механізації тощо) відповідно до обстановки, що прогнозується.

З метою своєчасного і кваліфікованого проведення захисних заходів, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і ліквідації наслідків аварій на хімічно небезпечних об’єктах, промислові об’єднання, власники хімічно небезпечних виробництв повинні власними коштами і за допомогою своїх засобів створювати професійні аварійно-рятувальні формування, які призначені для захисту населення, що проживає в зонах можливого забруднення небезпечними хімічними речовинами. Вони також створюють запаси засобів індивідуального захисту і підтримують їх у готовності до використання.

За своїм призначенням засоби індивідуального захисту поділяються на засоби захисту органів дихання, шкіри і медичні.

До засобів радіаційного та хімічного захисту населення та забезпечення особового складу невоєнізованих формувань на випадок надзвичайної ситуації у мирний та воєнні часи належать:

засоби індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин, небезпечних хімічних речовин, радіоактивних речовин і бактеріальних засобів; 

засоби захисту шкіри;

промислові засоби захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин;

респіратори;

прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю;

військові прилади хімічної розвідки;

спеціальні (промислові) прилади хімічної розвідки;

джерела живлення і засоби індикації для перерахованих приладів;

ватно-марлеві пов’язки.

Медичні засоби індивідуального захисту призначені для надання першої допомоги і самодопомоги на випадок надзвичайної ситуації і профілактики уражень і захворювань. До них належать: радіозахисні засоби, антидоти, протибактеріальні препарати, засоби часткової санітарної обробки. Вони призначені для профілактики захворювань і надання першої медичної допомоги населенню.

 1.  План дій щодо  запобігання та ліквідації  надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та природного характеру об’єкта зв’язку.

 I. Стисла характеристика об’єкта. Особливості, що впливають на організацію та ведення заходів цивільної оборони

Об’єкт розташований на території ______________ району  міста __ за адресою вул. ________________, буд. № _____.

Площа об`єкту, складає _______га,  з яких :

промислова територія _______ га., у т.ч.  під забудовою __   _га;

адміністративно-господарська територія __  ___га, у т.ч. під забудовою___-___га.

Щільність забудови складає___  _%.

На промисловій території розташовані: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Адміністративно-побутовий корпус (АПБ-1) розташований у чотириповерховій з/б панельній  безкаркасній будівлі з перекриттями залізобетонних плит.  Загальна площа -__432 кв.м, висота_____м. Ступінь вогнестійкості ____________. (надалі по тексту таким чином характеризуються всі елементи об`єкту).

Цех №1 розташований в 1-поверховій будівлі із збірних  з/б панелей з перекриттям____ з/б плит. Загальна площа –        кв.м висота –  м. Ступінь вогнестійкості-

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Цех №2 розташований в 1-поверховій будівлі із збірних  з/б панелей з перекриттям____

з/б плит. Загальна площа –      кв.м висота –м. Ступінь вогнестійкості-________________

В даний час - законсервоване___________________________________________________

____________________________________________________________________________

Адміністративно-побутовий корпус  розташований у чотириповерховій__ ___

цегляній   безкаркасній будівлі з перекриттями з/б плит. . Загальна площа –       кв.м

висота –  м. Ступінь вогнестійкості-___________________________________________

__________________________________________________________________________

Ремонтно-інструментальна дільниця (РІД) розташована у одноповерховій_________

цегляній   безкаркасній будівлі з металевим перекриттями. Загальна площа –       кв.м

висота –   м. Ступінь вогнестійкості-__________________________________________

_________________________________________________________________________

Котельня розташована у одноповерховій цегляній   безкаркасній будівлі з з/б перекрит-

тями. Загальна площа –        кв.м,  висота –       м. Ступінь вогнестійкості-_____________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Компресорна, експедиція, автогараж - розташовані у одноповерховій________________

цегляній   безкаркасній будівлі з з/б перекриттями. Загальна площа –       кв.м_________

висота –      м. Ступінь вогнестійкості-__________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приміщення для зарядки акумуляторів. Загальна площа –        кв.м__________________

висота –    м. Ступінь вогнестійкості-__________________________________________

__________________________________________________________________________

Ремонтно-механічна дільниця  - розташована у одноповерховій цегляній___  

безкаркасній будівлі з перекриттям з/б плит. Загальна площа –        кв.м, висота –      м.

Ступінь вогнестійкості-_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

_Дизельна розташована у підвалі цех № 1                                                                             _                                                                                    

Загальна площа -   кв. м., висота   -       м                                                                                .                                                                                                                 ________________________________________________________________________  _

__________________________________________________________________

Склад паливно – мастильних матеріалів. Загальна площа -     кв.м.___________________

Висота-   м. Ступінь вогнестійкості -____________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Енергопостачання об`єкту здійснюється від районної енергосистеми, через два незалежних енерговводи до власних  трансформаторних підстанцій  №_______ №______ та далі  підземними кабелями  до структурних елементів об`єкту. Система електропостачання закільцьована.  

Загальна потужність, що споживається об`єктом складає _______  квт.

Об`єкт  має резервну дизельну електростанцію, потужністю_________ квт. яка є в системі енергопостачання.

Водопостачання об`єкту здійснюється від районної мережі.

Протипожежне водопостачання забезпечується :

Зовнішнім протипожежним водогоном діаметром        мм. і _ гідрантами, внутрішній___

пожежний водогін закільцьований, діаметром        мм._____________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Теплопостачання об`єкту здійснюється від власної котельної з підведенням тепла  до будівель об`єкту  підземною тепломагістраллю.

Котельна споживає природний газ.

З південного та південно-західного боку щільно примикає до території об`єкту каскад електрифікованих залізничних шляхів з інтенсивним рухом вантажних та пасажирських поїздів.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Під`їзди до об`єкту здійснюються:

збоку вулиць __________ та ___________ дорога з асфальтовим покриттям;

збоку станції ___________ – залізнична гілка з вантажно-розвантажувальним майданом який обладнаний мостовим підйомним краном.

Основна продукція об`єкту є

Загальна чисельність робітників та службовців складає______ чол. у тому числі, адміністрація _____ чол.;

інженерно-технічний склад _____ чол.;

інші _____ чол.

Члени сімей робітників та службовців складає _______чол.

Об`єкт  має вбудоване сховище промислового типу __ класу захисту, місткістю біля ________чол., яке забезпечує захист виробничого персоналу та членів сімей ,які проживають у гуртожитку за адресою вул. ________________--- №______.

Засобами індивідуального захисту та приладами радіаційної та хімічної розвідки обслуговуючий персонал забезпечений на _____ відсотків.

На  об`єкті створені _______________________________ формування.

На організацію та проведення  заходів з захисту працюючого персоналу  об`єкту  впливають такі фактори:

1. Місце розташування  об`єкту враховуючи близьке розташування _____ хімічно-небезпечних об`єктів потужної залізничної магістралі.

2. Використання у виробничому процесі природного газу, наявність запасів паливно- мастильних матеріалів,  та інших вибухо- та пожежо- небезпечних речовин.

  3. Недостатня кількість, оснащення та рівень підготовки власних сил для проведення аварійно-відновлювальних, рятувальних та інших невідкладних робіт.  

 1.  Стислі висновки з оцінки можливої обстановки, що може скластися під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

           Аналіз особливостей функціонування власне  об`єкту та подій техногенного та природного походження, що характерні для території м. ____ та________ області дозволяє зробити висновки щодо обстановки в районі розташування  об`єкту при загрозі та виникнення надзвичайних ситуацій.

Події, що мають місце на території об`єкту:

              пожежа;

              вибухи з руйнуванням обмежуючих конструкцій та подальшим горінням ;

аварії на мережах електро-, водо- ,газо постачання.

                                                

Події, що мають місце ззовні території об`єкту:

              катастрофи з викидом радіоактивних речовин на АЕС;

аварії з викидом НХР на відповідних об’єктах  та рухомого складу на залізничній  магістралі;

аварії на мережах електро-, водо-, газо  та каналізації;

Прогноз можливої обстановки в разі катастроф і аварій з викидом радіаційних і хімічно-небезпечних речовин дозволяє визначити реальний рівень небезпеки для функціонування об`єкту.

1. Хімічне зараження

           . На стале функціонування об`єкту  впливають аварії на таких  хімічно-небезпечних об`єктах:

Пари СДОР  уражаючої концентрації можуть досягати об`єкта у період часу від _____ до ______., при  вертикальній стійкості атмосфери – ізотермія швидкості приземного вітру __ м/сек, та його відповідному напрямку (прогноз обстановки по кожному окремому випадку та відповідні розрахунки додаються).

Результати прогнозу обстановки при аварії з викидами НХР ситуація буде вимагати від адміністрації об`єкту негайного виконання комплексу заходів спрямованого на захист  здоров`я та життя працюючого персоналу та членів сімей, що проживають у відомчому гуртожитку.

Ще складніша обстановка може виникнути при аварії рухомого залізничного складу. які перевозять НХР та інші небезпечні вантажі по залізничній магістралі, що проходить біля території об`єкту. При цьому необхідно враховувати , що дані прогнозу обстановки при виникненні таких аварій мають дуже приблизні значення, що значно ускладнює планування захисту виробничого персоналу та може призвести до великих людських втрат.

2. Радіаційне забруднення

Радіаційне забруднення можливе при аварії (катастрофі) на Південній АЕС  при умовах викиду в атмосферу до __ відсотків радіаційної активності (за даними прогнозу) та утворенням зон радіоактивного забруднення  (зараження) в районі розташування об`єкту, зростання рівнів радіації до гранично допустимих значень можливо протягом _____ год. при  швидкості приземного вітру ___ м/сек, його напрямку (азимуту) __ та вертикальної  стійкості атмосфери інверсії.

Такий прогноз обстановки  буде вимагати проведення певного комплексу захисних заходів а при зростанні рівнів радіації може призвести до часткової або повної евакуації населення населеного пункту.

3. Аварії на зовнішніх мережах електро-, водо-, газо  та каналізації

Такі аварії значно впливають на сталість роботи об`єкту та вимагатимуть від адміністрації підприємства інженерно-технічного персоналу  негайного виконання комплексу заходів щодо безаварійної зупинки виробництва.

4. Пожежі та вибухи з подальшим горінням

Наявність у технології та системах забезпечення виробництва природного газу та інших небезпечних речовин може призвести до пожежі або вибухам з подальшим горінням. Враховуючи , що ці події можуть статись в обмеженому просторі приміщень та призвести до виникнення високого тиску та температури горіння обмежувальні конструкції будівель та споруд можуть зазнати середніх та сильних руйнувань а виробничий персонал, що знаходився у приміщенні важких опіків та травм. Тому ці події вимагатимуть негайного проведення   РІНР, надання потерпілим першої медичної та лікарської допомоги та госпіталізації у опікові центри.

Порядок виконання заходів та дій при підвищеній готовності та у надзвичайній ситуації

1.  При підвищеній готовності проводяться загальні заходи:

збір  керівного складу та організація чергування відповідальних осіб з числа адміністрації;

уточнення порядку оповіщення адміністрації, працюючого персоналу та членів їх сімей про виникнення надзвичайних ситуацій та порядок його подальшого інформування;

уточнення порядку дій адміністрації, працюючого персоналу членів їх сімей в разі виникнення надзвичайної ситуації;

організація систематичного отримання від підприємств, організацій та установ, що відповідають за нагляд стану об`єктів навколишнього середовища, водо-, тепло-, електропостачання та від районного (міського) управління (відділу) з питань  НС  інформації про обстановку і характер (масштаби) можливої надзвичайної ситуації;

уточнення розрахунків по видах захисту адміністрації та працюючого персоналу;

проведення в готовність евакоорганів;

уточнення розрахунку сил, що за планом взаємодії повинні залучатись до проведення заходів (робіт) в інтересах об`єкту;

приведення у готовність власних формувань;

проведення організаційних, технічних, інженерних та інших заходів, щодо підвищення стійкості роботи об`єкту та недопущення необґрунтованих матеріальних збитків в разі виникнення надзвичайної ситуації;

уточнення розрахунків та порядку забезпечення заходів та дій сил ЦЗ;

уточнення порядку управління та взаємодії в разі виникнення надзвичайної ситуації.

 1.  При виникненні надзвичайної ситуації проводяться заходи:

оповіщення, збір адміністрації об`єкту та перехід на цілодобовий режим роботи ;

оповіщення працюючого персоналу  об`єкту;

проведення негайного захисту працюючого персоналу і з одночасним залученням чергових сил для проведення РІНР;

постійне інформування місцевих органів державної виконавчої влади про обстановку та хід виконання заходів (робіт);

забезпечення заходів та дій сил, що залучаються до виконання РІНР по видам.

Детальний порядок виконання заходів (робіт) при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, характерних для об`єкту.

Сили, що залучаються для проведення заходів (робіт) в разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

В разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій для  проведення заходів (робіт) на об`єкті планується залучити як власні сили так і сили районного та місцевого підпорядкування.

1. На об`єкті створені пошуково-рятувальні та інші формування загальною чисельністю - __________ чол. у т. ч.: _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

             Строки готовності формувань до дій, їх склад, оснащення та база створення наведені у додатку 4 . Формування укомплектовані особами з числа працюючого персоналу за принципом сумісництва.

2. Для проведення заходів (робіт), пов’язаних з рятуванням потерпілих, наданням їм першої медичної допомоги, гасінням пожежі, укріпленням та обрушенням (в разі необхідності) конструкцій;  демеркуризацією  речовин які вміщують ртутні сполуки та дегазацією інших хімічно- небезпечних речовин планується залучати формування районного (міського) та центрального (міністерств, відомств)  підпорядкування.

Пожежні воєнізовані підрозділи:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підрозділи ЦЗ об’єкту зв’язку:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Районні (міські) спеціалізовані формування Цз : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Аварійно-відновлювальні формування підприємств електро-, водо-, теплопостачання та каналізаційного господарства:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аварійно-відновлювальні формування південно-західного відділення Укрзалізниці:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наведені вище формування залучаються для проведення заходів (робіт) в інтересах об`єкту на підставі планів взаємодії, що розробляються управлінням, відділом з питань  НС району ( міста)  і узгоджуються відповідними органами управління.

Організація забезпечення заходів і дій сил, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1. Радіаційне та хімічне забезпечення

Засоби індивідуального захисту, прилади радіаційної та хімічної розвідки та дозиметричного контролю зберігаються на складі об`єкту та видаються на руки обслуговуючому персоналу при загрозі виникнення аварій з викидом радіаційних та хімічно небезпечних речовин рішенням   керівника - начальника ЦЗ об`єкту.

Контроль радіаційної та хімічної обстановки в районі об`єкту та в пункті розміщення евакуйованих здійснюється складом поста радіаційно-хімічного спостереження (ПРХС).

Дозиметричний контроль  осіб з числа адміністрації проводиться індивідуальним методом, решта виробничого персоналу, членів їх сімей - груповим методом.

Санітарна обробка людей проводиться шляхом використання можливостей власних душових.

Знезараження робочого одягу здійснюється на базі механічної пральні №_____ за узгодженням з районним, відділом з питань  НС.

При радіоактивному зараженні захист осіб з числа адміністрації, виробничого персоналу  здійснюється дотриманням режимів  радіаційного захисту:

- у приміщеннях - режим №4;

- у заміській зоні - режим №1.

2. Медичне забезпечення

Медичне забезпечення на об`єкті здійснюється силами власного медичного пункту (лікар - ___-______,  молодший медичний персонал - ___1_________ ).

Для надання медичної допомоги створені певні запаси:

медичні аптечки

шт.;

медикаменти для надання першої медичної допомоги на

чол.;

індивідуальні протихімічні пакети -

шт.;

перев’язочні пакети -

шт.;

санітарні сумки -

шт.;

носилки санітарні -

шт.

Медична допомога здійснюється:

перша медична допомога -

силами персоналу власного медичного пункту;

перша лікарська допомога  -          

силами персоналу бригад швидкої медичної допомоги;

спеціалізована  лікарська  допомога  -          

силами персоналу лікувально-профілактичних закладів після госпіталізації потерпілих

медична допомога під час  евакуації та в районі (пункті) розміщення евакуйованих в заміській зоні -

згідно з рішенням начальника ЦЗ регіону.

 1.  Транспортне забезпечення

Під час проведення РІНР:

доставка потерпілих до лікувально профілактичних закладів -

транспортом бригад швидкої медичної допомоги;

підвіз матеріально-технічних  засобів під час ліквідації наслідків власне події -

транспортними засобами об’єкту зв’язку  згідно з окремим  рішенням керівника підприємства зв’язку.

під час проведення евакозаходів -

згідно з рішенням голови евакокомісії  об’єкту (закладу).

 1.  Протипожежне забезпечення

 

Протипожежне забезпечення на об`єкті здійснює особами з числа виробничого персоналу . Нагляд за станом пожежної безпеки на об’єкті здійснюється  ___________________________, а також представниками пожежної комісії об’єкта.

При виникненні пожежі, або вибуху з подальшим горінням, для гасіння вогню та проведення рятувальних робіт залучаються підрозділи воєнізованих пожежних частин:

СДПЧ6, особовий склад обєкту(закладу) зв’язку                                                                      .                     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1.  Матеріальне забезпечення

Під час проведення РІНР та ліквідації наслідків здійснюється:

заправка техніки паливно-мастильними матеріалами (ПММ) та підвезення необхідних матеріально-технічних засобів - згідно з окремим рішенням голови комісії ТЕБ та НС  об’єкту (закладу) зв’язку;

харчування особового складу сил, що залучаються для проведення РІНР - через пересувні пункти харчування безпосередньо в районі проведення робіт;

харчування евакуйованих, забезпечення питною водою, предметами першої необхідності в районі (пункті) розміщення в заміській зоні .

Організація управління та взаємодії

Управління заходами та діями сил  ЦЗ в разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій здійснюються з пункту управління (приміщення, де розміщується робоча група  та особовий склад КНС об`єкту ).

1. З отриманням повідомлення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації.

До «Ч» + ___ ( ____ ) - приводиться у готовність система управління:

оповіщається та збирається  до об`єкту робоча група  та особовий склад КНС, склад евакокомісії. Вони отримують робочі документи та займають свої робочі місця;

перевіряється зв’язок:   по гілці управління - з робочими групами  районної (міської)  комісіями з ТЕБ та НС, з районним (міським) управлінням, відділом з питань  НС; по гілці взаємодії - з адміністраціями  районних (міських) об`єднань, підприємств, організацій та установ, що відповідають за забезпечення заходів ЦЗ та мають сили, які за планом взаємодії, залучаються до дій в інтересах об`єкту. Організується цілодобове чергування відповідальних осіб з числа адміністрації та чергових змін робочої групи КНС.

До  «Ч» + ___ ( ___ ) -  уточнюється:

порядок управління та взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій;

порядок захисту виробничого персоналу,  членів їх сімей  при виникненні надзвичайної ситуації;

розрахунки наявності, ступені готовності та оснащення сил, що мають діяти в інтересах об`єкту;

обсяги та порядок забезпечення заходів та дій сил ЦЗ;

порядок приведення у готовність евакоорганів та проведення евакуації адміністрації, виробничого  персоналу та членів їх сімей.

Управління заходами та діями сил ЦЗ при виникненні надзвичайної ситуації зовнішнього походження здійснюється з пункту управління, що розгортається у адміністративної будівлі об`єкту.

2. З отриманням повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації:

До  «Ч» + ___ ( ___ ) оповіщається  та збирається до адміністративної будівлі об`єкту зміни робочої  групи КНС та посадові особи з числа адміністрації, що не були черговими на час виникнення НС.

Посилюється зміна робочої  групи, що чергувала на час виникнення НС. Вводиться цілодобове чергування з числа осіб адміністрації. Встановлюється взаємодія з відповідними органами управління. Виконуються заходи по захисту адміністрації, виробничого персоналу та членів їх сімей. Надається інформація про обсяги та час проведення заходів (робіт) відповідним органам управління.

При виникненні надзвичайної ситуації внутрішнього походження (вибуху з подальшим горінням, пожежі) безпосереднє управління проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт буде здійснюватися старшим начальником від сил пожежної охорони, що будуть діяти в разі виникнення надзвичайної ситуації, з власного пересувного пункту управління.

Управління заходами щодо ліквідації наслідків  події та відновлення функціонування об`єкту буде здійснюватись  керівником - начальником ЦЗ з пункту управління об`єкту, якщо його буде пошкоджено з запасного пункту управління.

3. Зв’язок організується:

по радіо -

з пунктом управління (ПУ) комісії з ТЕБ та НС __________________ міського  району та пішою колоною евакуйованих при слідуванні до пункту посадки;

по телефону -

міської   АТС, через операторів мобільного зв’язку  

з пунктом управління комісій з  ТЕБ та НС __________________  міського  району та міста;  з оперативним черговим управлінням, відділом з питань  НС __________________ міського  району та міста; з об`єднаннями, підприємствами, організаціями та установами, що відповідають за забезпечення заходів та мають сили, які за планом взаємодії повинні діяти в інтересах об`єкту.

по телефону міжміської АТС, через операторів мобільного зв’язку  

з евакоприймальною комісією __________________  сільського  району, адміністрацією збірного евакоприймального пункту у м_________

Оповіщення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється:

осіб з числа адміністрації об`єкту -  по телефонах міської АТС, мобільного зв’язку  у неробочий час, у робочий час - по телефонах внутрішнього зв`язку та селекторного зв`язку;

виробничого персоналу об`єкту -  по гучномовній системі зв`язку - у робочий час, у неробочий час - включенням електросирен (сигнал - Увага всім ) та передаванням відповідних повідомлень по системі радіомовлення (управління електросиренами та передаванням повідомлень здійснює оперативний черговий управлінням, відділом з питань  НС )

                                                           

                

5.  Практичне завдання.

бригади

Завдання: Відпрацювати План дій щодо  запобігання та ліквідації  надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та природного характеру об’єкта зв’язку-

I  (3-4 людини)

центру МТТЗ* ПАТ «Укртелеком»

II (3-4 людини)

ОРТПЦ*

III (3-4 людини)

навчального закладу зв’язку

IV (3-4 людини)

міського центру електрозв’язку

V (3-4 людини)

районного  цеху зв’язку

* МТТЗ – міжміський телефонний-телеграфний зв'язок;

* ОРТПЦ – обласний радіопередавльний центр.

 1.  Контрольні питання.

1. Які обставини треба враховувати при плануванні заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій?

2.  Які ви знаєте етапи планування?

3.  Що належить до невідкладних заходів, спрямованих на захист виробничого персоналу і населення?

4.  Основні завдання плану реагування на надзвичайні ситуації.

5.  З якою метою проводиться планування дій у рамках єдиної системи цивільного захисту?

6.  “ План дій щодо  запобігання та ліквідації  надзвичайних ситуацій (НС) техногенного та природного характеру об’єкта зв’язку”. Його розділи і додатки.

7.  На які засоби за своїм призначенням поділяються на засоби індивідуального та колективного захисту ?

8.  Організація управління, оповіщення і зв’язку при загрозі та виникненні НС. Визначення ПУ. Схема управління, оповіщення і зв’язку  при загрозі та виникненні НС.

9.  Які заходи проводяться у разі виникнення надзвичайної ситуації?

10. Які сили залучаються для проведення заходів (робіт) в разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій?

11.   Порядок взаємодії з органами влади та іншими підприємствами, установами при ліквідації НС.

 1.  Зміст звіту

У звіті мають бути відображені такі питання:

- назва та мета роботи;

- основні теоретичні положення;

- практичне завдання;

-  відповіді на контрольні запитання;

- висновки, дата і підпис студента.

 1.  Література.

 1.     Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 8 червня 2000 року.
 2.  Закон України «Про Цивільну оборону України» від 3 лютого 1993 року.
 3.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про єдину державну систему захисту та ліквідації НС»
 4.  ПКМУ від 15.02.99 № 192 «Положення про організацію оповіщення і зв’язку у НС».
 5.  Національний класифікатор НС ДК 019-2010.
 6.  Стебелюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник/.К.: Знання-Прес, 2007.-487 с.
 7.  Хромченко В.Г. Цивільна оборона: навч.посіб./ Хромченко В.Г.- К.: Кондор,2008-264 с.

PAGE  1
1. ческий смысл Физический смысл 1 [b] fx;
2. Метро 2033 есть свой основанный на шейдерах аналитический режим сглаживанияААА а также классическое сглаж
3. Политика как социальное явление.html
4. Тема- Мастер функций Цель работы- получить навыки использования встроенных статистических логических фу
5. РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА Все живые объекты обладают свойством изменять свое состояние или деятельность т
6. История экономических учений
7. Этюды о занимательной оптике
8. Идейно-политические процессы в древнекиевской Руси
9. ТЕМА- Тема Великой Отечественной войны в стихотворениях местных поэтов Марковой Л
10. Психологические ресурсы сказочных персонажей и их использование в психологической помощи детям
11. Фискальная политика государства
12. перерозподілу ризиків
13. Курсовой проект является важнейшей составляющей курса и первой объемной самостоятельной инженернорасчетно
14. акционеров- от их способности находить общий язык и идти на компромиссы от их умения вместе решать проблемы
15. статтях фінансової звітності
16. Тематика контрольных работ Зачное отделение по дисциплине Психология СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ Специальнос
17. The Revolution of Morl Consciouness
18. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук ЛЬВ
19. тема устойчивых мотивов личности задающая главные тенденции её поведения называется.
20. Учение о тканях (гистология)