Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Гісторыя Беларусі у кантэксце сусветнай цывілізацыі

Работа добавлена на сайт samzan.net:


Пытанні

да экзамену па курсу "Гісторыя Беларусі

(у кантэксце сусветнай цывілізацыі)"

для студэнтаў І курса негістарычных

спецыяльнасцей 2010/2011 навуч.год

 1.  Прадмет і задачы вывучэння гісторыі Беларусі ў сусветным кантэксце.
 2.  Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі.
 3.  Каменны век на тэрыторыі Беларусі
 4.  Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі.
 5.  Ранні жалезны век на тэрыторыі Беларусі.
 6.  Пачатак рассялення славян па тэрыторыі Беларусі і славянізацыя балтаў.
 7.  Станаўленне дзяржаўнасці на ўсходнеславянскіх тэрыторыях.
 8.  Полацкае і Тураўскае княствы ў ІХ–ХІІІ ст.
 9.  Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ІХ-ХІІІ ст.
 10.  Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст. у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу.
 11.  Феадальная раздробленасць на ўсходнеславянскіх тэрыторыях.
 12.  Барацьба з агрэсіяй крыжакаў на балцкія і славянскія тэрыторыі ў Х-ХІІІ ст.
 13.  Нашэсце мангола-татараў на Ўсходнюю і Цэнтральную Еўропу.
 14.  Перадумовы і пачатковы этап фарміравання ВКЛ.
 15.  Цэнтралізатарская палітыка вялікіх князёў літоўскіх ў канцы ХІІІ - XIV ст.
 16.  Знешняя палітыка ВКЛ у апошняй чвэрці XIV – пачатку XV ст.
 17.  Унутрыпалітычнае становішча ВКЛ у апошняй чвэрці XIV – першай палове XV ст.
 18.  Дзяржаўны лад і органы дзяржаўнага кіравання ВКЛ у XV-XVI ст.
 19.  Фарміраванне заканадаўства ВКЛ.
 20.  Дачыненні ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай у канцы XV - першай палове XVI ст.
 21.  Феадальнае  землеўладанне і сялянская гаспадарка ў XIV - першай палове XVIст.
 22.  Аграрная рэформа Жыгімонта ІІ Аўгуста.
 23.  Сацыяльна-эканамічнае развіццё гарадоў Беларусі ў XIV-першай палове ХVII ст.
 24.  Рэфармацыя і Контррэфармацыя на беларускіх землях.
 25.  Берасцейская ўнія і утварэнне уніяцкай царквы.
 26.  Культура Беларусі ў XIV-XVI ст.
 27.  Асноўныя канцэпцыі паходжання беларускай народнасці і назвы “Белая Русь”.
 28.  Лівонская вайна на тэрыторыі Беларусі і наступствы.
 29.  Люблінская ўнія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай.
 30.  Статут ВКЛ 1588 г. і яго значэнне ў захаванні дзяржаўна-прававога статуса ВКЛ.
 31.  Казацка-сялянская вайна і яе падзеі на тэрыторыі Беларусі.
 32.  Война Расіі супраць Рэчы Паспалітай 1654 – 1667 г.
 33.  Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і спробы сацыяльна-палітычных рэформ у 60- 90-х гг. XVІІІ ст.
 34.  Падзелы Рэчы Паспалітай. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі.
 35.  Культура Беларусі ў ХVII – XVIII  вв.
 36.  Асноўныя мерапрыемствы расійскага самадзяржаўя ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку ХІХ ст.
 37.  Беларусь у вайне 1812 г.
 38.  Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове ХІХ ст.
 39.  Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў першай палове ХІХ ст.
 40.  Культура  Беларусі ў першай палове ХІХ ст.
 41.  Аграрная рэформа 1861 г. і асаблівасці яе ажыццяўлення ў Беларусі.
 42.  Буржуазныя рэформы 60-70 гг. ХІХ ст.
 43.  Паўстанне 1863 г. ў Беларусі. К. Каліноўскі.
 44.  Развіццё капіталістычных адносін у сельскай гаспадарцы і прамысловасці Беларусі ў другой палове ХІХ ст.
 45.  Фарміраванне беларускай нацыі.
 46.  Культура Беларусі ў другой палове ХІХ ст.
 47.  Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.
 48.  Рэвалюцыя 1905-1907 гг. і яе падзеі на тэрыторыі Беларусі.
 49.  Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.
 50.  Беларускі нацыянальны рух у пачатку ХХ ст.
 51.  Культура Беларусі ў пачатку ХХ ст.
 52.  Лютаўская рэвалюцыя на Беларусі.
 53.  Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі.
 54.  Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.
 55.  Утварэнне Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі.
 56.  Палітычнае і эканамічнае становішча БССР у гады правядзення "новай эканамічнай палітыкі".
 57.   Ажыццяўленне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў Савецкай Беларусі.
 58.  Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі у канцы 20-х – 30-х гг. ХХ ст.
 59.  Развіццё культуры ў БССР у 20-30-я гг. ХХ ст.
 60.  Заходняя Беларусь у складзе Польшчы (1921-1939гг.)
 61.  Пачатак Другой сусветнай вайны.
 62.  Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.
 63.  Гітлераўскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
 64.  Партызанскі і падпольны рух у Беларусі у гады Вялікай Айчыннай вайны.
 65.  Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
 66.  Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі у другой палове 40-х – 80-х гг. ХХ ст.
 67.  Развіццё эканомікі Беларусі ў 50 - 80-я гг. ХХ ст.
 68.  Культура Беларусі ў другой палове 40-х – 80-я гг. ХХ ст.
 69.  Абвяшчэнне і заканадаўчае афармленне дзяржаўнай незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
 70.  Асноўныя тэндэнцыі грамадска-палітычнага развіцця Рэспублікі Беларусь у 90-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст.
 71.  Асноўныя накірункі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь у 90-х гг. ХХ – пачатку ХХІ ст.
 72.  Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ - ХХІ ст.
1.  Резюме 2 Описание организации 2
2. а 2000 Стрип пластика Олеся Вторник 09
3. ний день еще не имеют достаточного развития в архи тектурностроительной практике
4. Физический маятник Цель работы- Определение опытным путем ускорения свободного падения g с помощью фи
5. изъясняться свободно на испанском
6. Около трехсот человек насчитывал теперь этот отряд больше чем наполовину растаявший в горниле суровой войн
7. Современная организация и перспективы развития ведомственных архивов в РФ
8. на тему Аналіз бригадних форм організації праці і проектування колективних трудових процесів у допоміжно
9. реферату- Нормативна характеристика бухгалтерського облікуРозділ- Бухгалтерський облік оподаткування Но
10. Реферат- Личный бренд, как нематериальный актив специалиста
11. то время на одном и том же уровне
12. Исследование слухомоторных координаций1 а Исследование восприятия и воспроизведения звуковысотных от.html
13. Реферат- Торговельна політика розвинутих країн
14.  Открываем файл workfile
15. Конструирование узлов и деталей машин
16. во полных лет Адрес по прописке
17. Музыка и сквозное действие в театрализованном представлении Музыкально-шумовая партитура досугового мероприятия
18. Землеустройство с основами геодезии
19. Анализ рыночных возможностей фирмы
20. Ты обязательно меня полюбишь