Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

статтях фінансової звітності

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-30

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 14.4.2024

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………...

1ТЕОРЕТИЧНИЙРОЗДІЛ…………………………………………………………………

1.1  Економічна сутність обліку готівки в касі…………………………………………..

1.2  Облікові  касові операції та послідовність їх виконання…………………………..

1.3 Документальне оформлення облікових касових операцій ………………………….

1.4 Відображення обліку готівки в касі встаттях фінансової звітності………………..

2  РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ…………………………………………………………...

2.1 Складання балансу на 1 квітня поточного року……………………………………..

2.2 Побудова журналу господарських операцій………………………………………...

2.3 Відкриття рахунків,визначення оборотів кінцевого сальдо……………………......

2.4 Складання оборотно-сальдової відомості…………………………………………...

2.5 Складання балансу на кінець звітного періоду……………………………………..

3  ЗАКЛЮЧНИЙ РОЗДІЛ………………………………………………………………..

3.1 Заповнення частини Балансу «Актив»………………………………………………

3.2 Заповнення частини Балансу «Пасив»………………………………………………

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………

 

ВСТУП

  1.  ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ
    1.  Економічна сутність обліку готівки в касі

Усі підприємства згідно із законодавством зберігають свої кошти в банках. Для здійснення операцій з готівкою на підприємствах створюються каси.

Каса підприємства — приміщення або місце, призначене для приймання, видачі і зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга.

У касі підприємства можуть зберігатись такі цінності:      -  грошові кошти у національній та іноземній валютах;

- грошові документи (путівки в будинки відпочинку та санаторії, проїзні квитки, марки державного мита, поштові марки);

-          бланки суворої звітності;

-          цінні папери, придбані у інших підприємств.

Грошові кошти в касі є готівкою, що використовується підприємством для виплати заробітної плати, відряджень працівникам, дивідендів власникам, проведення розрахунків з постачальниками та ін.

Завдання обліку грошових коштів:

1. Контроль за збереженням готівки в касі підприємства, в тому числі шляхом проведення інвентаризації;

2. Контроль за цільовим використанням коштів;

3. Своєчасна реєстрація всіх господарських операцій в первинних документах;

4. Дотримання встановлених правил ведення касових операцій;

5. Подання правдивої інформації про рух грошових коштів у Звіті про рух грошових коштів з метою прийняття управлінських рішень;

6. Дотримання платіжної дисципліни.

Касові операції — це операції, пов'язані з прийманням, зберіганням, видачею готівки касами банків, підприємств, організацій тощо.

Касові операції регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою правління НБУ від 15.12.2004 року №637. Відповідно до цього Положення для проведення виплат з каси може використовуватись як готівка, одержана з банку, так і виручка від реалізації продукції.

В таблиці 1.1 проведено огляд основних нормативних документів, що регулюють облік готівки в касі в Україні.

Таблиця 1.2- Нормативно законодавча база регулювання обліку готівки в касі в Україні

Назва документу

Дата

Як використовується

1

2

3

4

1

Кодекс законів про працю

[1]

від 10.12.71 р. №322-VIII, із змінами і доповненнями.

Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

2

Закон України "Про оплату праці"

[2]

від 24.03.95 р. №108/95-ВР, із змінами і доповненнями.

Цей Закон  визначає  економічні, правові  та  організаційні засади  оплати  праці  працівників,  які  перебувають у трудових відносинах, на підставі  трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та  господарювання (далі -  підприємства), а  також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення  відтворювальної  і  стимулюючої  функцій  заробітної плати.

3

Господарський кодекс України

[3]

Від 01/04/2005

№ 2424-IV, із змінами і доповненнями.

Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності.

Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

4

Закон України "Про відпустки"

[4]

від 15.11.96 р. №504/96-ВР, із змінами і доповненнями.

Цей Закон встановлює державні гарантії  права  на  відпустки,

визначає  умови,  тривалість  і порядок надання їх працівникам для відновлення  працездатності,  зміцнення  здоров'я,  а  також   для виховання  дітей,  задоволення  власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

5

Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

[5]

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2180-III ( 2180-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.21 -

набирає чинності з 01.01.2001}

Цей Закон відповідно до Конституції України

( 254к/96-ВР ) та Основ   законодавства  України  про  загальнообов'язкове державне соціальне страхування

(  16/98-ВР  )  визначає  правову   основу, економічний      механізм      та   організаційну     структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування  громадян

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,

які призвели до втрати працездатності або  загибелі  застрахованих

на виробництві (далі - страхування від нещасного випадку).

Страхування від   нещасного   випадку   є  самостійним  видом загальнообов'язкового  державного  соціального   страхування,   за

допомогою  якого здійснюється соціальний захист,  охорона життя та

здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.

6

Податковий кодекс України

[6]

Від 02.12.2010р.

№ 2755-VI, із змінами і доповненнями.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, а також в інших сферах, у тому числі, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

7

Постанова

Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної

[7]

від 8 лютого 1995 р. N 100, із змінами і доповненнями.

 

Обчислення середньої заробітної плати для визначення  розміру

відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я,

пов'язаним  з  виконанням  ним  трудових  обов'язків

  1.  Облікові касові операції та послідовність їх виконання

До касових операцій належать операції, пов’язані з одержанням і витратою готівки безпосередньо із каси підприємства.        Під час здійснення операцій двері до приміщення каси мають бути замкнені з середини. Доступ до приміщення каси особам, які не мають відношення до її роботи, забороняється.           Вся готівка на підприємстві має зберігатись у вогнетривких металевих шафах, які після закінчення роботи каси замикаються ключем і опломбуються сургучною печаткою касира. Ключі від металевих шаф і печатки зберігаються у касира. Дублікати ключів в опечатаних пакетах зберігаються у керівника підприємства. Забороняється зберігати у касі гроші, які не належать підприємству.

Повну матеріальну відповідальність за збереження грошей несе касир. Після видання наказу про призначення відповідного працівника на посаду касира керівник підприємства зобов’язаний під розписку ознайомити його з порядком ведення касових операцій, після чого з касиром укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Касиру забороняється доручати свої обов’язки іншим особам При тимчасовій Заміні або звільнені касира гроші та цінні папери передаються іншій особі по акту.

Підприємства можуть мати в касі готівку в межах ліміту залишку готівки. Ліміт залишку готівки – це гранична сума грошових коштів, яка може знаходитись в касі підприємства на кінець дня.          Сільськогосподарські підприємства самостійно визначають розміри готівки, що постійно знаходяться в їх касах і повідомляють про це банк на підставі заявки-розрахунку про встановлення ліміту залишку готівки в касі щорічно протягом першого кварталу поточного року.

Готівку зверх ліміту касир повинен здати в банк по заяві на переказ готівки. В касі можуть зберігатись кошти зверх ліміту тільки при видачі оплати праці, допомоги протягом 3-х робочих днів, включаючи день одержання готівки з банку на підставі грошового чеку.         Протягом одного дня одне підприємство (підприємець) може розраховуватись з іншим підприємством (підприємцем) за одним або кількома платіжними документами в межах граничної суми готівкового розрахунку. Така сума встановлюється відповідною постановою Правління НБУ. Кількість підприємств, з якими здійснюються розрахунки, не обмежується.

Видача готівки в підзвіт проводиться за умови повного звіту конкретної особи за раніше виданими підзвітними сумами.

Для обліку касових операцій призначений рахунок 30 “Каса”. Цей рахунок активний, основний, призначений для обліку грошових коштів.

Рахунок 30 має такі субрахунки:

301 «Каса у національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

Облік касових операцій ведеться в журналі-ордері 1 с.-г. по кредиту рахунка 30 та відомості 1.1 с.-г. по дебету рахунка 30. Записи до журналу-ордеру 1 с.-г. проводять щоденно на підставі звіту касира.

Для групування однорідних операцій, а також для записів в інші журнали-ордери можуть бути складені аркуші-розшифровки окремо по дебету і кредиту рахунка 30. В кінці місяця підраховують підсумки в цілому по журналу-ордеру та кредитовий оборот переносять у Головну книгу.

Облік коштів в інвалюті ведеться одночасно в національній та іноземній валюті. Інвалюту перераховують у національну по офіційному курсу на момент здійснення операцій.

Кореспонденція по рахунку 30 "Каса"

Дебет

Кредит

Зміст господарської операції

30

31

Передано гроші з банку в касу.

30

34

Одержано готівку в погашення одержаних векселів.

30

36

Одержано готівку від покупця в оплату раніше відвантаженої продукції (робіт, послуг).

30

37

Одержано залишок авансу від підзвітних осіб.

30

46

Погашено заборгованість за внесками засновників до власного капіталу.

30

50

Надійшла в касу довгострокова позика

30

60

Оприбуткована в касу короткострокова позика банку.

30

70

Надійшла в касу виручка від продажу товарів в роздрібній торгівлі.

30

71

Оприбутковані лишки готівки, виявлені під час інвентаризації

31

30

Передано гроші з каси в банк.

33

30

Передано гроші інкасатору.

37

30

Видано готівку в підзвіт.

39

30

Проведено передплату за газети і журнали.

50

30

Погашено готівкою довгострокову позику банку.

60

30

Погашено короткострокову позику банку.

63

30

Погашено заборгованість перед постачальниками і підрядниками.

66

30

Виплачено заробітну плату працівникам підприємства

67

30

Виплачено дивіденди засновникам.

68

30

Погашено заборгованість перед іншими кредиторами.

94

30

Виявлена нестача готівки в касі під час інвентаризації

  1.  Документальне оформлення касових операцій

Приймають готівку в касу по прибутковому касовому ордеру (ф. КО-1), підписаному головним бухгалтером або уповноваженою особою, касиром та завіреному печаткою підприємства. Відривний лист прибуткового касового ордеру є квитанцією до нього і видається на руки особі, яка внесла кошти в касу (або до виписки банку), а документи, що додаються погашаються штампом “Оплачено” із зазначенням дати.           Готівку з банку одержують на підставі Грошового чеку, а на оприбуткування грошей в касу складають прибутковий касовий ордер.     Видача готівки здійснюється на підставі видаткового касового ордеру (ф. КО-2), який підписується керівником, головним бухгалтером і касиром. Особа, що одержала кошти, особисто вказує дату, суму та підписує видатковий касовий ордер.

Оплату праці, премії, допомоги видають по відомості на видачу грошей. В ній на титульній сторінці вказують строк видачі, загальну суму до видачі прописом та підписує керівник і головний бухгалтер, а на загальну виплачену суму оформляють видатковий касовий ордер.          Для здачі грошей в банк оформляють заявку на переказ готівки, а на списання коштів з каси складають видатковий касовий ордер.      Касові ордери повинні заповнюватись бухгалтером чітко, зрозуміло і ніякі виправлення не допускаються. Вони також повинні реєструватись бухгалтером в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів (ф. КО-3).  Нумерація прибуткових і видаткових ордерів здійснюється окремо з початку року.              Для обліку касових операцій касир веде касову книгу (ф. КО-4). Вона повинна бути прошнурована, пронумерована і скріплена печаткою. Кількість аркушів у книзі підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера.    Записи до касової книги здійснюють на підставі прибуткових і видаткових касових ордерів у 2-х примірниках через копіювальний папір. Перший примірник залишається у касовій книзі, а другий є звітом касира та разом з первинними документами здається в бухгалтерію.       Щоденно в кінці робочого дня касир підраховує суму грошей, що надійшли і видали за день, та виводить залишок на кінець дня.

1.4
1. поспособствовать
2. тематики в 1 классе УМК Перспектива ТЕМА УРОКА- Повторение изученного за год
3. ЗАДАНИЕ Решить СЛАУ в Mthcd~е по заданному из таблицы варианту
4. Понятие политической культуры и ее структура Проблема политической культуры занимает одно из ведущих м
5. средние века предложил Петрарка
6. Реферат- Анализ условий плаванья в условиях мелководья
7. Тема- Форматування символів та абзаців
8. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ
9. TQM помогает решить проблемы связанные с повышением эффективности управления производством заинтересован
10. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ
11. Тут вы не увидите стандартных строк как обычно бывает в привычных вам книгах
12. либо. Требования предъявляемые к эссе- Эссе должно восприниматься как единое целое идея должна быть
13. планировочного планировочного и погрузочного устройств; экскаваторы непрерывного действия к которым отно
14. О рынке ценных бумаг
15. LMrdquo; моделіндегі жина~ ~андай к~рсеткішке т~уелді- пайыз ставкасына кері байланысты B пайыз ставкасына
16. [[Об организации Пенсионного фонда РСФСР]] для государственного управления финансами пенсионного обеспече
17. докладов по корпоративной культуре Внимание Готовясь к докладу необходимо- 1 Изучить теорию по выбранной
18. При крещении получил имя И~ньиго Баскский
19. Александр Иванович Куприн яркий представитель школы критического реализма xx века
20. Понятие метода воспитания